Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

22. septembra 2020 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoba dizertačnej práce formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: fiit.webex.com/meet/katarina.jelemenska

Ing. Kristiána Košťála

Názov dizertačnej práce:
Multi-chain architecture for blockchain networks
Multi-chain architektúra pre blockchain siete

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. – FRI ŽU v Žiline
Ing. Radoslav Vargic, PhD. – FEI STU v Bratislave

Abstrakt:

Táto práca sa zameriava na interoperabilitu medzi blockchainovými sieťami, či už existujúcimi alebo novými. Problematika interoperability je veľmi aktuálnou témou a je predmetom skúmania mnohých článkov alebo inštitúcií. Súčasným trendom v článkoch je riešiť interoperabilitu iba medzi homogénnymi sieťami, teda tzv. Sharding, a vôbec sa nezaoberať interoperabilitou medzi rôznymi sieťami. Druhým trendom je zamerať sa na dve konkrétne blockchainové siete a vzájomne ich čo najefektívnejšie prepojiť. Oba tieto trendy sú však chybné, pretože v poslednom období vzniklo značné množstvo nových heterogénnych sietí, ktoré sú navzájom nekompatibilné, takže všetky procesy prebiehajú izolovane. Ak chcú komunikovať s inou sieťou, je to takmer nemožné, pretože neexistuje žiadny štandard pre medziblockchainovú komunikáciu. Jedinou možnosťou je výmena aktív v rámci burzy, ale toto je iba scenár pre kryptomeny a nie pre iné prípady použitia. Ďalšími problémami sú škálovateľnosť a veľké množstvo uložených údajov. Bitcoin dokáže spracovať osem transakcií za sekundu a ethereum dvadsať. Veľkosť jednotlivých blockchainov presahuje stovky gigabajtov a je teraz najlepší čas na riešenie kapacitných požiadaviek blockchainových sietí.

This thesis focuses on interoperability between blockchain networks, whether existing or new ones. The issue of interoperability is a very current topic and is researched by many papers or institutions. The current trend in the articles is to address interoperability only between homogeneous networks, i.e. sharding, and not to address interoperability between different networks at all. The second trend is to focus on two specific blockchain networks and interconnect them as efficiently as possible. However, both of these trends are erroneous, because in the last period a considerable number of new heterogeneous networks have emerged, which are incompatible with each other, so all processes take place in isolation. If they want to communicate with another network, this is almost impossible because there is no standard for inter-blockchain communication. The only option is to exchange assets within an exchange, but this is only a scenario for cryptocurrencies and not for other use cases. Other problems are scalability and large amounts of stored data. Bitcoin can process eight transactions per second and Ethereum twenty. The size of individual blockchains exceeds hundreds of gigabytes, and it is the best time now to address the capacity requirements of blockchain networks.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.