Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

6. 10. 2006 o 10.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

PaedDr. Ladislava Huraja

Názov dizertačnej práce:
Implantovaný reťazcový certifikát v distribuovanom prostredí

Odbor: 25-11-900 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., Centrum výpočtovej techniky STU v Bratislave
prof. Ing. Dušan Levický, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
doc. Ing. Martin Klimo, PhD., Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Abstrakt:

Autorizačné certifikáty a ich reťazce sa v ad hoc sieťach, ako aj iných distribuovaných a decentralizovaných prostrediach, využívajú na riadenie prístupu. Práva uvedené v jednom certifikáte je možné popritom delegovať na ďalšieho používateľa. Avšak, dlhé reťazce certifikátov sa v systéme stávajú neefektívnymi.
Implantovaný reťazcový certifikát urýchľuje verifikačný proces reťazcov certifikátov. Zjednodušene je možné implantovaný reťazcový certifikát (IChC) definovať ako certifikát pre reťazec certifikátov. Verifikácia IChC využíva len konštantný počet kryptografických operácií, čím urýchľuje verifikačný proces reťazca certifikátov.
V dizertačnej práci je uvedený prístup založený na IChC, ako aj zlepšenie výkonu verifikácie na základe implantovaného reťazcového certifikátu. Nie len pre dlhé, ale aj pre veľmi krátke reťazce – obsahujúce iba štyri certifikáty – je prístup založený na IChC efektívnejší ako klasická verifikácia reťazca. V práci je opísaná aj implementácia schémy implantovaných reťazcových certifikátov pomocou systému ručiteľov v ad hoc sieťach, pričom je uvedený náhľad konfigurácie danej certifikačnej služby.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.