Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

15. 3. 2011 o 9:30

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 332 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ľubomíra Majtása

Názov dizertačnej práce:
Contribution to the Creation and Recognition of the Design Patterns Instances

Odbor: 9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV ZU v Plzni
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., PhD, FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Návrhové vzory predstavili zaujímavú ideu zlepšujúcu kvalitu procesu vývoja softvéru. V predkladanej práci sme predstavili dva prístupy, ktorých cieľom je prispieť ich lepšiemu využitiu: prvý sa zameriava na ich inštanciáciu, druhý na ich rozpoznávanie v existujúcich systémoch. V rámci prvého prístupu sme navrhli inovatívny spôsob poloautomatickej podpory vývojárov pri vytváraní inštancií vzorov zo strany CASE nástrojov. Kľúčová myšlienka tkvie v postupe tvorby inštancie: vývojár by mal naznačiť prítomnosť inštancie a špecifikovať vybrané varianty, ktoré si želá použiť. Nástroj by mal identifikovať najvhodnejšie riešenie zodpovedajúce požiadavkám a na jeho základe dokončiť inštanciu vzoru do valídnej podoby. V druhom prístupe sa zameriavame na zlepšenie procesu rozpoznávania inštancií vzorov, pričom sa snažíme docieliť zníženie počtu falošných rozpoznaní. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sme rozšírili rozpoznávací proces o dynamickú analýzu, ktorá vyhodnocuje vykonávanie analyzovaného systému a prispieva tak k presnejším výsledkom celej analýzy.

Design patterns introduced very useful way of improving the quality of the software development processes. There were introduced several solutions trying to support developers with their utilization. In our work we will describe two approaches supporting their employment: first one is dealing with their instantiation, the second one is dealing with their recognition in the existing source code. Our first approach presents the support for pattern instance creation in semi automatic way. The main idea of this approach is that the developer should suggest the pattern occurrence and specify the desired variants of the pattern he wishes to employ. The valid pattern instance customized to meet all user requirements in the most ideal way will be created by the CASE tool. The second approach focuses on improvement of the recognition processes that often su er by too high false-positive recognition ratio (they mark some code fragments as the pattern instance, but in reality they are not). To reduce this ratio we have incorporated the dynamic analysis that is being focused of examination of the system execution into the overall recognition process.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.