Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

31. 1. 2017 o 9.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Lukáša Valáška

Názov dizertačnej práce:
Počítačová simulácia priebehu požiarov a analýza ich dôsledkov
Computer Simulation of Course of Fires and Analysis of their Consequences

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: RNDr. Ján Glasa, CSc. - ÚI SAV, Bratislava

Oponenti dizertačnej práce:
doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. - STU v Bratislave
doc. Ing. Gabriel Okša, CSc. - MÚ SAV, Bratislava

Abstrakt:

V dizertačnej práci sú prezentované hlavné výsledky dizertačného výskumu v oblasti realizácie počítačovej simulácie požiarov a ich dôsledkov pomocou programového systému Fire Dynamics Simulator (FDS) na výkonných počítačoch. Analýza možností použitia systému FDS na modelovanie priebehu požiaru vo vybraných typoch priestorov (kinosála a cestný tunel) ukázala, že systém FDS je schopný realisticky modelovať priebeh požiaru a charakteristické javy, ktoré pri požiari vznikajú a poskytuje užívateľovi rozsiahle možnosti vizualizácie priebehu a parametrov požiaru. Súčasťou riešenia je analýza problémov súvisiacich s modelovaním vplyvu priebehu požiaru na priebeh evakuácie. Zvláštna pozornosť je venovaná analýze paralelizácie výpočtu pomocou paralelného MPI modelu a jej vplyvu na presnosť simulácie požiaru. Vytvorenie sady nových spúšťacích skriptov v jazyku shell umožnilo otestovať vplyv spôsobu realizácie simulácie na klastri počítačov na efektívnosť simulácie. Získané nové poznatky a skúsenosti opísané v dizertačnej práci sú kľúčové pre presnú, vierohodnú a efektívnu realizáciu simulácie požiaru na výkonných počítačov a sú aplikovateľné v oblasti požiarnej bezpečnosti a ochrany obyvateľstva pred požiarmi.

The dissertation thesis presents the main results of dissertational research in the field of computer simulation of fires and their consequences using Fire Dynamics Simulator (FDS) and its realization on high performance computers. Analysis of FDS applicability on modelling of fire in selected types of structures (cinema hall and road tunnel) confirmed that FDS is able to model realistically the course of fire and specific phenomena related to the fire. The analysis also showed that FDS provides to users a wide variety of tools for visualization of fire and its parameters. Analysis of problems related to modelling the impact of fire on evacuation of people is a part of solution. Parallelization of calculation by the parallel MPI model and its impact on the fire simulation accuracy is investigated. A series of new shell scripts for fire simulation execution has been created and the impact of simulation realization on computer cluster on the calculation efficiency has been tested. The new knowledge and experience described in the dissertation thesis are crucial for accurate, reliable and efficient realization of fire simulation on high performance computers. The obtained results are applicable for the purposes of fire safety and population protection against fires.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.