Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

26. júna 2020 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoba dizertačnej práce formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: https://ceelabs.webex.com/join/cicak

Ing. Mareka Galinského

Názov dizertačnej práce:
Improving Resource Management in Software Defined Networks
Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Ján Genči, PhD. – FEI TU v Košiciach
Ing. Juraj Matejka, PhD. – Slovak Telekom, a. s.>

Abstrakt:

Pri multimediálnych reláciách v reálnom čase nie je možné rozkladať záťaž metódou per-packet, keďže tieto služby sú náchylné na oneskorenie a poradie doručovania jednotlivých fragmentov. Takéto dátové toky musíme považovať za nedeliteľné, a preto musíme použiť mechanizmus rozkladania záťaže na princípe per-flow. V tejto práci sme tento problém vyjadrili pomocou známeho Batohového problému, resp. zadefinovaním nového typu tohoto problému, skĺbením existujúcich známych podtypov. V našej reprezentácií problému jednotlivé trasy v sieti predstavujú batohy a jednotlivé dátové toky predstavujú predmety. Tento pohľad nám umožnil navrhnúť algoritmus QFLA, ktorý hľadá zlepšenie rozloženia v momente, kedy nový tok nie je možné priamo vložiť do ktoréhokoľvek batoha bez preusporiadania. Na rozdiel od iných známych riešení rôznych typov batohového problému však v našom prípade nie je hlavným kritériom maximalizácia kapacity, ale čas výpočtu a minimalizácia počtu presunov nutných na dosiahnutie zlepšeného riešenia. Navrhnutý algoritmus sme v tejto práci otestovali dvomi spôsobmi – simuláciou výpočtov s rôznymi počtami a veľkosťami batohov a predmetov, ale aj simuláciou nasadenia algoritmu v testovacej SDN topológii.

For real-time multimedia sessions, it is not possible to perform per-packet load balancing as these services are sensitive to delay and the delivery order of individual fragments. These data flows must be considered unsplittable and therefore we must use the load-balancing mechanism on a per-flow basis. In our problem representation, the individual paths of the network represent knapsacks and the individual data flows represent items. This view allowed us to design the QFLA algorithm, looking for an improved solution through reallocations that are needed. However, unlike other known solutions, the main criterion in our case is not maximizing capacity but minimizing calculation time and minimizing the number of reallocations required to achieve an improved solution. The proposed algorithm was verified in two ways - by simulating the calculations themselves with different numbers and sizes of knapsacks and objects, but also by simulating the implementation of the algorithm in the SDN.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.