Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

30. augusta 2021 o 16.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoba dizertačnej práce formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: bit.ly/2UN7i0s

Ing. Marek Jakab

Názov dizertačnej práce:
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
Object Detection and Recognition Using Methods of Computer Vision

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Pavel Kordík, PhD. – FIT ČVUT v Prahe

Abstrakt:

V posledných rokoch sa detekcia a klasifikácia objektov v počítačovom videní stala veľkou a významnou oblasťou výskumu. Záujem v tejto oblasti narástol hlavne s príchodom hlbokých neurónových sietí, ktoré posunuli výskum výrazne vpred. Zatiaľ, čo klasifikácia objektov je na pomerne pokročilej úrovni, stále v tejto oblasti vieme identifikovať otvorené problémy pre dodatočný výskum, hlavne v oblasti porovnávania podobností príznakov alebo textúr špecifických objektov a objektovej segmentácie.
Táto práca sa zameriava na objekty a ich spracovaním pre potreby detekcie a rozpoznávania: možnostiam porovnania príznakov na nižsích vrstvách neurónových sietí pre zvýšenie efektivity rozpoznávania, rozpletenie jednotlivých dimenzií v zakódovanom podpriestore s možnosťou kontrolovať rôzne vlastnosti príznakov - aplikovateľné pre textúry. Zameriavame sa zároveň na využitie konvolučných sietí aj v medicínskej oblasti ako napríklad segmentácia nádorov zo snímkov magnetickej rezonancie, prípadne vysvetliteľnosti klasifikácie konvolučných sietí.

In recent years, the object detection and classification in computer vision became substantial and important research area. Interest in this area grew rapidly with the arrival of neural networks, which pushed forward the research in this area. While object detection and classification is currently well researched area, there are still identifiable open issues for further research, mainly for topics such as measuring features or textures similarity for specific objects and object segmentation.
This work is focusing on objects and their processing in the use of object detection and recognition: possibilities of comparison of features in lower level layers of neural networks for increased efficiency of detection, disentangling of individual dimensions for the encoded representations with the aim of controlling different feature properties. Our research also focuses on utilizing convolutional neural networks for object segmentation, i.e. in the medical area such as segmentation of brain tumors or interpretability of classification using convolutional neural networks.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.