Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

19. 4. 2017 o 14.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martina Bobáka

Názov dizertačnej práce:
Optimalizácia výkonu aplikácií v multicloudovom prostredí
Application Performance Optimization in Multicloud Environment

Odbor: 9.2.9. Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. - ÚI SAV, Bratislava
Konzultant: Ing. Viet Tran, PhD. - ÚI SAV, Bratislava

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. - FIIT STU v Bratislave
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD. - FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Vďaka rozvoju a prístupnosti Internetu sa cloudové počítanie stáva v súčasnosti veľmi populárnym konceptom. Tento koncept má potenciál zmeniť spôsob používania informačných technológií. Cloudové počítanie je technológia, ktorá ponúka infraštruktúru, platformu alebo softvér ako službu po sieti obrovskému počtu vzdialených používateľov. Hlavným prínosom cloudového počítania je využitie elastických zdrojov a virtualizácia.
V dizertačnej práci sme sa zamerali na problematiku optimalizácie výkonu aplikácií v multicloudovom prostredí. Na základe analýzy súčasného stavu tejto problematiky sme najprv navrhli novú metódu pre túto oblasť cloudového počítania. Táto metóda je rozdelená do troch častí: architektúry multicloudového počítania, metodiky horizontálnej škálovateľnosti a multicloudovej taxonómie pre viackriteriálnu optimalizáciu. Princípy charakterizované metódou sme uplatnili v návrhu architektúry pre viackriterálnu optimalizáciu v multicloudovom prostredí, ktorý sme následne experimentálne overili. Cieľom experimentu bolo prevádzkovať portál ponúkajúci platformy podľa požiadaviek používateľa.

Through the development and accessibility of the Internet, cloud computing has become a very popular concept nowadays. This concept has the potential to change the using of an information technology. Cloud computing is a technology that provides infrastructure, platform and software as a service over the network to the huge number of remote users. The main benefit of cloud computing is the use of elastic resources and virtualization.
We focused on an application performance optimization in a multicloud environment in the dissertation. We suggested a new method based on a state of the art. The method is divided into three parts: a multicloud architecture, a method of a horizontal scalability and a taxonomy for multicriteria optimization. We applied the principles of the method in a design of a multicriteria optimization architecture, which we verified experimentally. An aim of the experiment is carried on a portal offered a platform according to the users' requirements.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.