Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 11. 2013 o 14.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Hrubého

Názov dizertačnej práce:
Optimization of Network Traffic Flow

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. - CVT STU v Bratislave
Ing. Peter Palúch, PhD. - FRI ŽU v Žiline

Abstrakt:

Práca sa zaoberá problematikou riadenia premávky v počítačových sieťach. Uvádzame v nej aktuálny prehľad riadenia premávky a problémov, ktorým v súčasných rozľahlých heterogénnych sieťach čelíme. Venujeme sa problematike QoS spolu s QoS cieľmi a najvýznamnejšími princípmi a poskytujeme takisto prehľad oblasti riadenia premávky. Sú popísané bežné prístupy k zabezpečovaniu kvality služieb a optimalizácii toku heterogénnej premávky. Práca sa vo všeobecnosti zameriava na chrbticové siete poskytovateľov pripojenia. Je navrhnutý model zhromažďovania a štatistického modelovania výkonnostných parametrov založený na viachodnotovom normálnom rozdelení. Navrhnutý model je implementovaný ako súčasť systému na optimalizáciu toku premávky v chrbticových MPLS sieťach. V práci sú navrhnuté experimentálne topológie a sú realizované experimenty na ktorých je preukázaná funkčnosť implementovaného systému na optimalizáciu toku premávky v laboratórnom prostredí.

This project deals with traffic engineering in computer networks. We provide an overview of traffic engineering and current issues which we face in large heterogeneous networks. We analyze the area of QoS together with QoS objectives and most important principles. Well known and widely used approaches to providing QoS in heterogeneous networks are described. The project is focused on service provider backbone networks. We propose a model for gathering and statistical modeling of network performance parameters based on multivariate normal distribution. The proposed model is implemented as part of a system for traffic flow optimization in backbone MPLS networks. Experimental topologies are proposed, in which experiments are carried out to verify the functionality of our implemented system, in a laboratory environment.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.