Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. apríla 2019 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Nagya

Názov dizertačnej práce:
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach
Software defined networking in wireless mobile networks

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Pavol Segeč, PhD. – FRI, ŽU v Žiline
Ing. Matúš Turcsany, PhD. - Ericsson Slovakia, s. r. o., Bratislava

Abstrakt:

Práca sa zaoberá novým trendom v oblasti počítačových a komunikačných sietí – softvérovo definovanými sieťami, konkrétne jeho aplikovaním v oblasti bezdrôtových mobilných sietí. V prvej časti práce sú analyzované rôzne existujúce prístupy k implementácii a návrhu softvérovo definovaných sietí, medzi inými OpenFlow, ForCES, I2RS, TeraStream a podobne. V nasledujúcej časti sú analyzované jednotlivé generácie mobilných dátových sietí s dôrazom na architektúru chrbticovej siete a zmeny v nej. Posledná analytická časť práce sa zaoberá existujúcimi komerčnými a experimentálnymi riešeniami, ktoré aplikujú softvérovo definované siete v kontexte bezdrôtových mobilných sietí.
Na základe analýzy sú v práci vytýčené ciele dizertácie. Hlavnou tézou je návrh novej architektúry pre bezdrôtové mobilné dátové siete druhej generácie (GPRS) s ohľadom na využitie softvérovo definovaných sietí. V rámci naplnenia tejto tézy a na ňu nadväzujúcich téz sa práca sústreďuje na zjednodušenie architektúry, spätnú kompatibilitu a integráciu iných prístupových sietí.
Návrhová časť práce opisuje novú architektúru mobilných sietí druhej generácie, ktorá obsahuje prvky softvérovo definovaných sietí. Sú tu detailne opísané nové elementy architektúry, zmeny oproti štandardnej sieti druhej generácie a zmeny v štandardných procedúrach. Na konci návrhovej časti sa práca zaoberá zovšeobecnením architektúry pre ďalšie prístupové technológie. Následne sa práca venuje teoretickej a praktickej evaluácii konceptu. Prácu uzatvára záver so zhodnotením prínosov práce, diskusiou ohľadom možností nasadenia riešenia vo virtuálnom prostredí a nastavením možných ďalších smerov rozvoja navrhnutého konceptu.

Dissertation thesis deals with new trend in computer and communication networks - software defined networking, more precisely its application in the area of wireless mobile networks. In the first part of the document, various existing approaches from the SDN family (e.g. OpenFlow, ForCES, I2RS, TeraStream) are analyzed. Next, 3GPP track of mobile networks is analyzed with emphasis on the core network and changes induced by the network evolution within it. The last part of the analysis focuses on existing commercial and experimental solutions which apply software defined networking in the context of wireless mobile networks.
The analysis concludes with dissertation thesis objectives. A new architecture for second generation of mobile data wireless networks (GPRS) is designed. Architecture design focuses on software defined networking, overall architecture simplification, backwards compatibility and integration of other access network technologies.
The design part of the thesis is focused on the detailed explanation of the proposed SDN based GPRS architecture. New network elements are introduced, differences against standard architecture and procedures are explained. Design part concludes with architecture generalization for other (possibly future) access networks.
Thesis continues with theoretical and practical evaluation of the proposed architecture. Document concludes with recapitulation of the thesis contributions, discusses solution deployment in the virtual environment and then sets the possible future work topics.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.