Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

17. 10. 2016 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martina Vojtka

Názov dizertačnej práce:
Formálny opis operačných systémov pre vnorené systémy
Formal Description of an Embedded Operating Systems

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. - FEI STU v Bratislave
Ing. Attila Štrba, PhD. - E.S.R. Labs AG, Mníchov, Nemecko

Abstrakt:

Práca sa zaoberá formálnym opisom operačných systémov určených pre vnorené systémy v kontexte ich adaptácie na nové platformy.
V práci je možné nájsť charakteristiku vnorených operačných systémov a zhrnutie problematiky formálneho opisu v kontexte súbežného návrhu hardvéru a softvéru. Súčasťou zhrnutia je aj výber najpoužívanejších modelov pre opis hardvéru i softvéru. Dôležitou časťou práce je aj zhrnutie metód optimalizácie spotreby energie v hardvéri a softvéri.
Jadro práce sa venuje návrhu procesu adaptácie ľubovoľného operačného systému na nové platformy procesorov. Prvým prvkom tohto procesu je formálny opis procesora, ktorý umožní generovanie platformovo-závislého kódu operačného systému. Druhý prvok je generátor platformovo-závislého kódu, ktorý realizuje generovanie kódu na základe predloženého formálneho opisu procesora. Posledným prvkom je metodika návrhu modulov platformovo-nezávislého kódu operačného systému.
V práci je uvedený návrh nástroja podporujúceho proces adaptácie. Návrh jednotlivých častí procesu adaptácie je overený prípadovou štúdiou.

In the report you can find a summary of the characteristics and classification of embedded operating systems. The problem of embedded operating systems adaptation is analyzed in parallel with hardware-software co-design techniques. Energy optimization techniques are also part of the analysis.
The core of this work is design of the operating system adaptation process. This process allows optimizing of adaptation of embedded operating systems to different processor architectures. In the first step of the process a formal description of the processor is created. The formal description allows the creation of a processor description readable for a computer. In the second step the formal description is processed by the code generator. The generator creates a platform-dependent code of an operating system. In the third step a formal description of operating system modules is presented. This description uses generated code to produce modules. Those modules manage existing devices in a processor.
The report contains the description of the process how to design a tool capable of supporting the adaptation process. The proposed design of the single steps of the adaptation process is supported by a case study.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.