Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

11. 7. 2018 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Bystrického

Názov dizertačnej práce:
Prípadmi použitia riadená modularizácia
Use Case Driven Modularization

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc Ing. Jaroslav Porubän, PhD. - FEI TU v Košiciach
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. - FEL ČVUT v Prahe

Abstrakt:

Modularizácia kódu silne ovplyvňuje jeho pochopiteľnosť a udržovateľnosť. Hoci modularizácia kódu podľa prípadov použitia už bola predtým urobená, napríklad prístupy Dáta-Kontext-Interakcia a aspektovo-orientovaný vývoj softvéru s prípadmi použitia, ani jeden z prístupov neumožňuje sústrediť celý kód súvisiaci s prípadom použitia v jednom module a odrážať jeho kroky. V tejto práci navrhujeme nové prístupy k prípadmi použitia riadenej modularizácii, ktoré toto adresujú.Vyhodnotili sme modularizácie na viacerích štúdiach. Výsledky štúdii ukazujú, že prípadmi použitia riadená modularizácia vyžaduje menej úsialia na sledovanie kódu a aplikovanie zmeny v kóde ako bežný objektovo-orientovaný prístup. Jednoducho uvedené, toto znamená, že prípadmi použitia riadená modularizácia je lepšie pochopiteľná a udržovateľná ako objektovo-orientovaná modularizácia. Pokiaľ ide o prístupy Dáta-Kontext-Interakcia a aspektovo-orientovaný vývoj softvéru s prípadmi použitia, tieto prístupy pridávajú viac zložitosti k sledovanie toku prípadu použitai v kóde v porovnaní s našim prístupom.

Modularity of code strongly affects comprehension and maintainability. Although several attempts have been made to modularize code according to use cases, e.g., Data-Context-Interaction or aspect-oriented software development with use cases, none of these approaches is able to gather all the code related to a use case in one module and to reflect its steps. In this thesis, we propose new use case driven modularization approaches addressing this. We evaluated the approaches based on multiple studies. The results of the studies show that use case driven modularization requires less effort to follow code and to apply a change in code than common object-oriented approach. Simply stated, this means use case driven modularization is better comprehensible and maintainable than object-oriented modularization. In respect of DCI and aspect-oriented software development with use cases, these approaches add more complexity to following a use case flow in code when compared to our approach.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.