Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 11. 2013 o 12.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Olšovského

Názov dizertačnej práce:
Pokročilý notifikačný systém pre zvýšenie výkonnosti protokolu TCP

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Martin Klimo, PhD. - FRI ŽU v Žiline
Ing. Peter Trúchly, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Abstrakt:

Predložená práca poskytuje obraz o súčasnom stave prenosu informácií z pohľadu transportnej vrstvy s použitím dominantného transportného protokolu TCP. Sledovaná je výkonnosť protokolu TCP z hľadiska rôznych variantov tohto protokolu pre pevné a bezdrôtové siete. Úvod prehľadu patrí charakteristike kľúčových prvkov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť protokolu TCP. Pre ďalšie návrhové práce boli ozrejmené vlastnosti a predpoklady, s akými bol navrhovaný pôvodný protokol TCP. Zhrnutie TCP variantov je realizované nielen po výkonnostnej a vývojovej stránke pre každý typ siete, ale aj po principiálnej stránke pre všetky varianty. Praktická časť práce predstavuje nami vytvorený pokročilý notifikačný systém ACNS. Návrhová časť práce je venovaná opisu štyroch základných mechanizmov nového systému ACNS ako aj jeho integrácie do protokolov IPv4 a TCP. Implementačná časť opisuje činnosť týchto mechanizmov formou pseudokódov. Záverečnú časť dokumentu tvorí testovanie, ktoré opisuje funkcionálne a výkonnostné testovanie, ktoré potvrdzuje správnu funkčnosť systému ACNS a zlepšenie výkonnosti protokolu TCP v spolupráci so systémom ACNS.

This paper provides an overview of the current performance of the information transmission from the transport layer’s point of view by means of using the dominant transport protocol TCP. The attention is paid to TCP’s variants used in wired and wireless networks. First part of this work includes characteristics of the key elements affecting the TCP performance. For further design work factors and assumptions which were used while creating the original TCP were clarified. Conclusion of the overview is done not only from the point of performance and development but from the point of used mechanisms and techniques as well. Practical part of this document introduces our new advanced notification system ACNS. Design part of this document is dedicated to the description of the four key features of the new ACNS system as well as to ACNS integration into IPv4 and TCP. Implementation part describes the principles using pseudo codes. End of the document belongs to the functional and performance ACNS testing. These tests prove the correct ACNS behavior as well as the TCP performance improvement when used in combination with ACNS.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.