Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

10. 2. 2011 o 15:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Tvarožka

Názov dizertačnej práce:
Exploratory Search in the Adaptive Social Semantic Web
Prieskumné vyhľadávanie v adaptívnom sociálnom webe so sémantikou

Odbor: 9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
RNDr. Michal Laclavík, PhD., Ústav informatiky SAV, Bratislava
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., FPF SU v Opave

Abstrakt:

Efektívne vyhľadávanie a prezentácia informácií na webe, resp. webe so sémantikou predstavuje v súčasnosti otvorený problém s priamym dopadom na každodenné fungovanie ľudskej spoločnosti. V práci sa zaoberáme zefektívnením vyhľadávania v a prehliadania informácií pomocou tzv. prieskumného vyhľadávania pomocou fazetových prehliadačov. Všeobecnú podporu prieskumného vyhľadávania zabezpečujeme kombináciou a rozšírením aktuálnych prístupov k vyhľadávaniu a prehliadaniu informácií do tzv. viacprístupového prieskumného vyhľadávania založeného na vyhľadávaní pomocou kľúčových slov, pohľadov a príkladov, resp. s využitím pokročilých vizualizačných techník pomocou grafov, prehľadov výsledkov a pod. Problém zahltenia informáciami a stratenia používateľov riešime pomocou personalizácie navigácie a zobrazovania informácií, podporou orientácie a odporúčania faziet, ohraničení a výsledkov pre individuálnych používateľov. Prístup k informáciám na webe so sémantikou riešime pomocou dynamického generovania používateľských rozhraní na základe metadát a vizuálnej tvorby dopytov so sémantikou. Použiteľnosť navrhnutých prístupov sme úspešne overili v doméne pracovných ponúk, publikácií a fotografií.

Effective search and access to information on the Web and the Semantic Web is still an open problem with direct consequences for our society. We improve the current state of the art in information access capabilities by devising an original multi-paradigm exploratory search approach combining keyword-based, view-based and content-based search with advanced visualization approaches including graph visualization and specialized result overviews. We address information overload and the navigation problem via personalization of navigation and presentation, and orientation and guidance support via facet, restriction and result recommendation for individual users. The access to Semantic Web information is facilitated by dynamic user interface generation using descriptive metadata about the structure of the information space, and using visual semantic query construction. We successfully validated the usefulness and practicality of the proposed approaches in multiple domains including job offers, scientific publications and digital images.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.