Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

9. 9. 2010 o 13:00

sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
vo videokonferenčnej miestnosti na 1. posch. obhajoba dizertačnej práce

Ing. Miroslava Líšku

Názov dizertačnej práce:
Extending and Utilizing the Software and Systems Process Engineering Metamodel with Ontology

Odbor: 25-31-9 Programové a informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Kollár, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
doc. Ing. Zdeněk Havlice, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
Ing. Ivan Polášek, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Abstrakt:

Modelom riadená architektúra (MDA) poskytuje množstvo známych metamodelových štandardov ako MOF, UML, BPMN, SPEM a iné. Vo všeobecnosti, metamodel definuje akým spôsobom je možné použiť model určitého jazyka. Bohužiaľ, uvedené metamodely majú semiformálnu architektúru, a teda nie je možné overovať vytvorené jazykové konštrukcie pomocou formálnych metód, ako napr. verifikácia konzistentnosti či splniteľnosti. V poslednej dobe sa hlavným smerom výskumu v tejto oblasti stáva kombinácia MDA a Sémantického webu. No pravdou je, že väčšina prác sa zaoberá hlavne jazykmi UML a OWL, keďže možnosti obidvoch týchto jazykov sú veľmi podobné. V tejto dizertačnej práci sa zameriavame na štandard SPEM, ktorý sa používa na definovanie softvérových a systémových vývojových procesov a ich komponentov. Prezentujeme vytvorenie SPEM Ontológie a jej tri konkrétne použitia, ktoré sú: validovanie SPEM modelov pomocou ontológie, verifikácia projektového plánu pomocou ontológie a metódu zladenia softvérového procesu s dodávateľom pomocou ontológie.

Model Driven Architecture (MDA) provides a set of metamodel standards as MOF, UML, BPMN, SPEM and others. A metamodel makes statements about what can be expressed in the valid models of a certain modeling language. Unfortunately, the mentioned metamodels have semiformal architecture, thus it is not possible to make and to verify created language statements with formal techniques such as the consistency or satisfiability verification. However, recently the combination of MDA and the Semantic Web becomes the leading subject in this direction. Nevertheless, the works mostly focus only on the UML-OWL relationships, since the possibilities of these languages are very similar. In this thesis, we focus on SPEM that is used to define software and systems development processes and their components. We present creation of the SPEM Ontology which is used in three utilizations that are: SPEM models validation with ontology, a project plan verification with ontology and ontology based approach to software project enactment with a supplier.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.