Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

6. 12. 2017 o 13.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ondreja Kaššáka

Názov dizertačnej práce:
Modelling Changes in User Short-term Behaviour on a Website
Modelovanie zmien v krátkodobom správaní používateľa webového sídla

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. - FEI TU v Košiciach
Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. - FIT VUT v Brne

Abstrakt:

Modelovanie používateľa webového sídla predstavuje proces zachytávania vybraných charakteristík používateľa na základe pozorovania jeho správania, vlastností či preferencií. Jedná sa tiež o proces transformácie správania používateľa (na úrovni akcií) do agregovanej formy odhaľujúcej skryté vzťahy, ktoré nie sú viditeľné priamo zo zachytávaných akcií. Jeho cieľom je vytvorenie abstrakcie reálneho správania - modelu používateľa. Takéto modely sú typicky využívané ako vstup pre zvolenú úlohu personalizácie, predikcie, odporúčania či všeobecne zvýšenia kvality interakcie používateľa s webovým sídlom.
V súčasnej dobe Web predstavuje informačný priestor, v ktorom sa obsah dynamicky mení. V rozličných doménach ako sú noviny, multimédiá či e-obchodovanie, položky vznikajú rýchlo a ostávajú aktuálne len krátku dobu. Navyše sa v týchto doménach vyskytuje vysoký počet občasných či jednorazových používateľov s neznámymi preferenciami a predchádzajúcim správaním. Z toho dôvodu sa modelovanie krátkodobého správania používateľa stáva čoraz dôležitejším, keďže umožňuje rýchle zachytenie aktuálneho správania.
V práci sa zameriavame na proces modelovania používateľa komplexne, od identifikácie vhodných zdrojov dát, cez tvorbu sedení z jednotlivých akcií používateľa. Následne pokračujeme samotným napĺňaním modelu a zachytávaním zvolených vlastností používateľa. Nemenej dôležitou úlohou je aplikácia vytvoreného modelu používateľa do úlohy, ktorá ho využíva.
Hlavným príspevkom tejto práce je navrhnutie doménovo a jazykovo nezávislej metódy modelovania zmien v krátkodobom správaní používateľa na úrovni jednotlivých akcií sedenia. Modelom sledujeme správanie používateľa z rozličných časových hľadísk ako aj voči iným používateľom. Model sme overili prostredníctvom úlohy predikcie odchodu používateľa zo sedenia. Táto úloha predstavuje modifikáciu problému straty používateľa prevedenú do krátkodobého kontextu, kde v online čase skúmame či používateľ opustí webové sídlo vo svojom nasledujúcom kroku alebo bude pokračovať v návšteve aktuálneho webového sídla.

User modelling within a website represents a process of capturing chosen characteristics based on observation of user behaviour, his personal traits or preferences. It is also a process of transformation user behaviour (on the level of actions) into aggregated form revealing complex relations, which are not visible directly from captured actions. Its aim is to create an abstraction of real user behaviour - a user model. The user models are typically used as an input for chosen task enabling personalization, prediction, recommendation or in general an improvement of interaction quality between the user and the website.
Nowadays, the Web represents an information space, in which the content is dynamically changed. In several domains such as news, multimedia or e-commerce, the items arise quickly and remain actual only for a while. Additionally, a high number of occasional and one-timer users with unknown preferences and previous behaviour occur often in these domains. For this reason, modelling of user short term behaviour become increasingly important, as it allows capturing of actual behaviour.
In this thesis, we focus on the process of user modelling complexly, from identification of suitable data sources, through sessions creation from individual user actions. Consequently, we continue by the model fulfilling and by capturing chosen user characteristics. Equally important task is an application of created user model into a task, which employs the model.
The main contribution of this thesis is proposal of domain and language independent method for modelling changes in user short-term behaviour on the level of individual actions in user session. The model captures the user behaviour from different time periods as well as in comparison to behaviour of other users. We evaluated the model through a task of user’s session end intent prediction. This task represents a modification of customer loss task transformed into the short-term context, where we, in online time, predict if the user will leave actual webpage or if he will continue the visit.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.