Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. 3. 2013 o 13:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičová ul., v miestnosti 3.08 uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Kajsu

Názov dizertačnej práce:     Modely opisu programových systémov: Podpora návrhových vzorov
(Models of Software Systems: Design Pattern Support)
Odbor:     Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:

  • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • doc. Ing. Ján Genči PhD., FEI TU v Košiciach
  • doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Abstrakt:

    Práca sa venuje problematike podpory návrhových vzorov pri tvorbe modelov vyšších úrovní abstrakcie a ich postupnej transformácii do platformovo špecifických podôb i zdrojového kódu. Jadro práce predstavuje metóda podpory vzorov, ktorá je založená na princípe naznačenia inštancií vzorov prostredníctvom sémantického značkovania elementov modelu alebo častí zdrojového kódu a následných transformáciách takto označkovaných modelov resp. zdrojového kódu, ktoré dogenerujú štruktúru naznačených inštancií v požadovanej podobe. Metóda poskytuje podporu vzorov na viacerých úrovniach abstrakcie a umožňuje tak ich skoršie aplikovanie do modelu a vytvára nad nimi abstraktnejší pohľad. Dôraz je kladený i na podporu špecializácie, konkretizácie a variability vzorov. Metóda definuje taktiež samotné transformácie medzi jednotlivými podporovanými úrovňami modelov a zdrojovým kódom, v rámci ktorých je kladený dôraz na zachovanie viditeľnosti inštancií vzorov a taktiež na zachovanie podpory vzorov aj na nižších úrovniach abstrakcie a to až na úroveň zdrojového kódu. Jednotlivé transformácie medzi modelmi sú riadené modelmi vzorov a sú navrhnuté spôsobom umožňujúcim ich ľahkú prispôsobivosť ako aj ľahkú rozšíriteľnosť podpory o prípadné nové vzory alebo vlastné modelové štruktúry. Kontinuálnou podporou vzorov na viacerých úrovniach abstrakcie spolu s pokrytím prechodov a transformácií medzi týmito úrovňami sa metóda snaží zabezpečiť svoju aplikovateľnosť z pohľadu iteratívneho, inkrementálneho a modelom riadeného vývoja.

    The thesis is focused on the area of the design pattern support in the models of higher abstraction level and subsequent transformations to their platform specific forms and source code as well. The main core of the thesis is the method of the design pattern support which is based on a principle of suggestion of design pattern instances via the semantic marking of model elements or source code fragments and the subsequent transformations of this way marked models or source code. The transformations generate the missing structure of the suggested design pattern instances in the requested form. The method provides the support of design patterns at the three levels of abstraction and in this way it enables earlier application of the design patterns into models and it provides more abstract view on the instances. The emphasis is put also on the support of specialization, concretization and variability of design patterns. The method defines transformations between the supported model levels and the source code. Within the transformations the emphasis is put on the preserving of the visibility of pattern instances and on the preserving of the pattern support also at the lower abstraction levels till the source code. Moreover, the transformations are driven by models of patterns and they are designed in the way which provides great adaptability of the transformation results and easy extension of the support about new patterns or custom model structures. Thanks to the continual support of the design patterns at more levels of abstraction and thanks to the transformations between particular model levels and source code, the method tries to achieve the applicability in the area of the iterative, incremental and model driven development.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.