Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

30. 9. 2011 o 14:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mateja Košíka

Názov dizertačnej práce:     A Contribution to Techniques for Building Dependable Operating Systems
Odbor:     9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:

  • prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV ZU v Plzni

Oponenti dizertačnej práce:

  • doc. Ing. Petr Tůma, Dr., MFF UK v Prahe
  • Ing. Tomáš Seidmann, PhD, FIIT STU v Bratislave

Abstrakt:

    Aj keď tvorba nového operačného systému je vo väčšine prípadov zlý (obchodný) nápad, v malom rozsahu môže ísť o prínosný experiment v softvérovom inžinierstve. V tomto dokumente popisujeme výsledky našeho snaženia o vytvorenie spoľahlivého operačného systému. Staviame na niektorých najnovších poznatkov z oblasti programovacích jazykov. Ukazujeme, ako je možné zlacniť vývoj spoľahlivých (operačných) systémov. Pri našej práci sme sa zamerali najmä na tie vlastnosti, ktoré sa do systému doplniť nedajú, keď už je hotový; napríklad spomínanú spoľahlivosť. Pri práci sme sa nesústredili na tie vlastnosti, ktoré sa dajú postupne dopĺňať kedykoľvek v budúcnosti.

    Even though development of a new operating system is rarely a good (business) plan, in a small scale it could be a fruitful experiment in software engineering. In this document we describe results of our effort to build a dependable operating system. By adopting and building upon recent advances in the programming language design, we show one possible way how can we reduce development costs of dependable (operating) systems. During the course of our work, we focused primarily on aspects that cannot be added as an afterthought, e.g. dependability of the operating system rather than those which can be added anytime in the future, e.g. rich services of the operating system.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.