Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

30. 9. 2011 o 12:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Pavla Mederlyho

Názov dizertačnej práce:     Semi-automated Construction of Megessaging-based Enterprise Application Integration Solutions
Odbor:     9.2.5 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:

 • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • Ing. Zoltán Balogh, PhD., ÚI SAV, Bratislava
 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD, FRaI, ŽU v Žiline

Abstrakt:

  Integrácia informačných systémov, čiže úsilie s cieľom zaistiť, aby nezávisle od seba vyvinuté systémy dokázali spolupracovať, je už desaťročia významnou témou informatiky v prostredí podnikov, či iných organizácií. Vývoj integračných riešení je ešte stále často spojený s vysokými nákladmi a chybovosťou, a to i napriek veľkému úsiliu o zlepšenie tohto stavu, vynakladanému v podnikovej aj akademickej sfére.
  Cieľom predkladanej dizertačnej práce je zefektívnenie procesu tvorby a údržby integračných riešení založených na posielaní správ. V porovnaní s existujúcimi prístupmi využívajúcimi myšlienku modelom riadeného vývoja, ktoré automatizujú generovanie kódu pre integračné riešenia, táto práca ide ďalej: usilujeme sa automatizovať nielen generovanie kódu, ale aj samotný návrh riešenia. Využívame pritom prostriedky umelej inteligencie, konkrétne plánovanie a spĺňanie ohraničení. V rámci práce prezentujeme sadu metód, ktoré pre daný abstraktný návrh integračného riešenia a požiadavky na jeho vlastnosti (ako je napríklad priepustnosť, dostupnosť, monitorovateľnosť, minimalizácia využitia komunikačných prostriedkov a podobne) vytvorí vhodný detailný návrh integračného riešenia a prípadne aj vykonateľný kód.

  Enterprise application integration, i.e. an endeavor to make independently developed information systems cooperate, is an important topic of enterprise computing for decades. Despite many efforts, both in industry and academic area, integration solutions development is still often a costly, error-prone process.
  The goal of this dissertation is to make messaging-based integration solutions development and maintenance more efficient. In comparison to existing model-driven approaches that aim to generate code for integration solutions we are trying to reach a more advanced goal: to automate not only the code generation but the detailed design as well. In order to do this, we use artificial intelligence techniques, namely planning and constraint satisfaction. In this dissertation we present a set of methods that – for a given integration solution abstract design and non-functional requirements (like throughput, availability, monitoring, minimal communication middleware usage, and so on) – create a suitable solution design and in some cases an executable code as well.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.