Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. 11. 2012 o 11:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Magulu

Názov dizertačnej práce:     Quality of Service in Mobile Ad-hoc Networks
(Kvalita služieb v mobilných ad hoc sieťach )
Odbor:     Aplikovaná informatika

Školiteľ:

  • doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. - CVT STU v Bratislave
  • prof. Ing. Martin Klimo, PhD. - FRI ŽU v Žiline

Abstrakt:

    This work is a contribution in the field of quality of service models in mobile ad hoc networks. The work provides the state of the art in quality of service field, it describes specific features of mobile ad hoc networks and quality of service provisioning in this kind of networks. The proposed new quality of service model, called QMMAC, is oriented at admission control with network parameters estimation and implementation need only in communication endpoints. The work contains the model architecture description and the process of determining recommended parameters of the model by means of simulation experiments. Finally, the evaluation of the proposed model is presented and its comparison with the model without any admission control scheme based on simulation experiments in network simulator environment.

    Predložená práca predstavuje príspevok v oblasti modelov kvality služieb v mobilných ad hoc sieťach. V práci je uvedený prehľad súčasnej problematiky kvality služieb, sú opísané špecifické charakteristiky mobilných ad hoc sietí, možnosti ich modelovania a zabezpečenie kvality služieb v sieťach takéhoto typu. Navrhnutý nový model kvality služieb, označovaný ako QMMAC, je orientovaný na riadenie prístupu s odhadovaním prevádzkových parametrov siete vo vlastnej réžii a s potrebou implementovania iba na koncových bodoch komunikácie. Predložená práca obsahuje popis architektúry navrhnutého modelu a proces hľadania odporúčaných parametrov pomocou simulačných experimentov. Záver práce je venovaný vyhodnoteniu navrhnutého modelu a porovnaniu s modelom bez riadenia prístupu na základe vykonaných a opísaných simulačných experimentov v prostredí sieťového simulátora.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.