Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

20. 5. 2009 o 9:30

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Erika Csókása

Názov dizertačnej práce:
New Methods of Computer System Design
Nové metódy návrhu počítačových systémov

Odbor: 25-21-9 Počítačové prostriedky a systémy

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Pavol Horváth,PhD., Centrum výpočtovej techniky STU v Bratislave
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., Fakulta informačních technologií VUT v Brně
doc. Ing. Ján Bača, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Abstrakt:

Today’s control engineers face ever-increasing challenges in the design of embedded control systems. It is well documented that delivering a product to market ahead of all competitors typically results in a decided advantage. The main goal of this thesis was to research and analyze system methods, propose contributions to the field of methods of computer system design. One of the contributions was a modeling language, which should provide a better coverage of the design flow in the field of co-design. The proposed language supports graphical and textual visualization, heterogeneous behavioral modeling, and object oriented design. Several contributions have been proposed in the processing step of the system design flow. Testing has shown us an increase of the speed of the modified Kernighan-Lin algorithm of approx. 27% and minor increase of the fitness. In the case of genetic algorithm the impact of changing the parameters of the partitioning algorithm has been analyzed.

Dnešní inžinieri riadiacich systémov čelia stále sa zväčšujúcim výzvam pri návrhu vnorených riadiacich systémov, je dobre podložené, že uvedenie produktov na trh v predstihu pred konkurenciou, zabezpečuje rozhodnú výhodu. Hlavným cieľom tejto práce bol výskum a analýza metód návrhu systémov a zároveň návrh prínosov v oblasti metód počítačového návrhu systémov. Jedným z prínosov bol modelovací jazyk, ktorý by mal poskytovať lepšie pokrytie návrhového toku v oblasti co-designu. Navrhovaný jazyk podporuje grafickú a textovú vizualizáciu, heterogénne správanie modelu, objektovo orientovaný návrh. Viacero prínosov bolo navrhnutých v kroku spracovania systémového navrhovacieho toku. Testovanie nám ukázalo nárast rýchlosti pri modifikovanom Kernighan-Lin algoritme približne o 27 %, a nepatrný nárast zdravia (fitness). V prípade genetického algoritmu bol analyzovaný dopad zmeny parametrov segmentačného algoritmu.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.