Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. 5. 2009 o 11:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jaroslava Jakubíka

Názov dizertačnej práce:
Identifikácia návrhových vzorov statickou analýzou založenou na ich dôležitých vlastnostiach

Odbor: 25-35-900 Softvérové inžinierstvo
Študijný program: 9.2.5 Programové systémy

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ján Kollár, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
Ing. Valentino Vranič, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Abstrakt:

Cieľom dizertačnej práce bolo realizovať identifikáciu návrhových vzorov statickou analýzou založenou na dôležitých vlastnostiach, navrhnúť a prototypovať zodpovedajúcu metódu. Dokument prechádza jednotlivými fázami projektu od analýzy rôznych prístupov, cez algoritmy riešiace identifikáciu až k výberu konkrétnej metódy, návrhu, implementácie a testovania jednotlivých rozšírení. V práci bola pre ďalšie rozšírenie vybraná metóda využívajúca algoritmus hodnotenia podobnosti. Metóda bola rozšírená v podobe viacúrovňového váhovania, neskôr váhovania vo všeobecnosti, filtrovania na základe prítomnosti resp. neprítomnosti vybraných štrukturálnych vlastností a doplňujúcej analýzy v podobe informácií o lexikografickej vzdialenosti názvoslovia návrhového vzoru a identifikovanou inštanciou návrhového vzoru. Rozšírenia boli experimentálne overené na viac ako 3000 rôznych triedach open source systémov. Na základe overenia boli formulované všeobecné závery vychádzajúce z navrhnutých rozšírení metódy.

The target of this work was to design and prototype specific extensions of a selected method with better and more precise results. This work documents separate phases of a project - analysis of different design pattern representations, analysis of different algorithms for identification of design patterns in software systems, selection of a concrete method for extensions, design, implementation and tests of an extended method. In this work, multi level weighting and weighting in general, feature filtering based on selected structural feature presence or absence and additional analysis based on a lexicographical distance between design pattern terminology and identified instance terminology were designed and prototyped. Extended method was experimentally tested on more than 3000 classes of open source systems from different software engineering areas. Based on the test results, the general conclusion for designed extensions was formulated.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.