Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

22. 5. 2012 o 12:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Márie Pohronskej

Názov dizertačnej práce:     Využitie programovateľného hardvéru na realizáciu expertných vnorených systémov
(Implementing Embedded Expert Systems via Programmable Hardware)
Odbor:     Aplikovaná informatika

Školiteľ:

 • doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD., - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • doc. Ing. Ján Bača, CSc. - FEI TU v Košiciach
 • prof. Ing. Štefan Kozák, CSc. - FEI STU v Bratislave

Abstrakt:

  Práca sa zaoberá problematikou aplikácie expertných systémov v architektúrach vnorených systémov. V práci navrhujeme architektúry vhodné pre implementáciu expertných vnorených systémov a vytvárame univerzálnu reprezentáciu báz znalostí expertných vnorených systémov.
  Navrhujeme dva prístupy k realizácii hardvérovej akcelerácie inferenčného procesu v expertných vnorených systémoch. Experimentálne overujeme vhodnosť jednej z navrhnutých metód akcelerácie pre použitie v expertných vnorených systémoch a poukazujeme na jej podstatný príspevok k zrýchleniu inferenčného procesu. Vychádzajúc z vykonaných experimentov a nadobudnutých skúseností formulujeme súbor základných pravidiel pre implementáciu expertných systémov vo vnorených systémoch.
  Navrhnutý koncept hardvérovej akcelerácie pomocou samostatného výpočtu inferencie umožňuje implementáciu expertných systémov aj v architektúrach vnorených systémov, kde to doteraz nebolo možné, čím poskytuje možnosti pre ďalšie rozšírenie inteligentných vnorených systémov.

  The work deals with the problem of applications of expert systems in embedded systems’ architectures. We design architectures suitable for implementation of embedded expert systems and devise a universal representation for knowledge bases of embedded expert systems.
  We devise two methods of hardware acceleration of inference in embedded expert systems. One of the devised methods we experimentally evaluate and claim its remarkable contribution to inference process of expert systems and its suitability for utilization in embedded expert systems. Based on the performed experiments and acquired experience we synthesize a set of rules for implementation of expert systems in embedded architectures.
  The devised method for hardware accelerated inference enables implementation of expert systems even in embedded architectures where it has not been possible with the current state of art, thus facilitating further adoption of intelligent embedded systems.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.