Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

19. 4. 2012 o 13:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Kováčika

Názov dizertačnej práce:     IMS service provisioning improvement
(Zlepšenie poskytovania služieb poskytovaných IMS systémom)
Odbor:     Aplikovaná informatika

Školiteľ:

 • doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • Ing. Robert Bešťák, Ph.D - FEL ČVUT v Prahe
 • prof. Ing. Dušan Levický, CSc. - FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

  Cieľom práce je navrhnúť nový prístup operátorov k službám a zákazníkom nakoľko operátori nedokážu dostatočne reagovať na požiadavky zákazníkov a stávajú sa z nich poskytovatelia pripojenia do Internetu. Autor v práci navrhuje nový prístup operátora k zákazníkovi založený na ponúknutí čo najväčšieho množstva služieb zákazníkovi.
  Autor sa v predloženej práci venuje otvoreniu komunikačných sietí založených na technológii IP Multimedia Subsystem (IMS) poskytovateľom služieb tretích strán. Navrhuje rozšírenie architektúry IMS bez potreby zmeny už definovaných štandardov. Systém na zdieľanie služieb zbiera informácie o dostupných službách od partnerov operátora, spracúva ich a poskytuje zákazníkovi v podobe zoznamu služieb priamo na koncovom zariadení.
  Predložená práca predstavuje aj technický návrh spomínaného systému v podobe definovania rolí a vzťahov medzi operátormi, umiestnenia elementu rozširujúceho architektúru systému IMS, definovania súčastí a blokov, z ktorých sa rozšírenie skladá ako aj priebehu komunikácie medzi elementmi. Autor sa tiež venuje vyhodnoteniu rôznych situácií, v ktorých sa systém môže nachádzať.

  The aim of the work is to propose new philosophy of communication services providers to services and customers as operators are not able to react on customers’ requirements and become only Internet connection providers. Author in the work proposes new approach of operator to customer which is based on offering as many services as possible to customer.
  Author in presented work focuses on concept of opening communication networks based on IP Multimedia Subsystem (IMS) to 3rd party service providers. He proposes suplement of IMS architecture without necessity of any change in defined standards. Service Sharing System collects information about available services from partners of operator, their processing and providing them to customers in a list of services shown directly on end device.
  Presented work also presents technical proposal of mentioned system in form of definition of logical roles and relationships among operators, placement of the element extending architecture of IMS, definition of parts and blocks from which the suplement is built as well as communication among elements. Author also gives evaluation of different situations in which the system can appear.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.