Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

16. 2. 2012 o 13:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutoční
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Števeka

Názov dizertačnej práce:     Intelligent Embledded Systems
(Inteligentné vnorené systémy)
Odbor:     Aplikovaná informatika

Školiteľ:

  • prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. - FEI STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. - FIIT STU v Bratislave
  • doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. - FEI STU v Bratislave
  • prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc. - FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

    Práca sa venuje modelovaniu nelineárnych systémov. Práca opisuje nový prístup viacbodovej linearizácie pre účely prediktívneho riadenia. Prezentovaná metóda je odvodená z teórie umelých neurónových sieti a využíva dobré vlastnosti neurónovej siete s ortogonálnymi aktivačnými funkciami (OAF-NN). Navrhnutý linearizačný prístup bol implementovaný vo forme Matlab toolbox-u. Súčasťou toolbox-u je GUI aplikácia, ktorá slúži ako rýchly a uživateľsky jednoduchy nástroj pre identifikáciu, simuláciu a analýzu statických a dynamických systémov. Navrhnutá aproximačná metóda sa vyznačuje rýchlym trénovaním a poskytuje široké použitie pre systémy automobilového priemyslu, zdravotníctva, silnoprúdovej elektroniky a pod.

    This thesis describes a modelling method for a non-linear system which is based on a~multi-point linear approximation for a model predictive control purpose. The method is derived from artificial neural network techniques and exploits good properties of a~Orthogonal Activation Function based Neural Network (OAF-NN). According to the proposed procedure, a software implementation is discussed in form of~a Matlab toolbox. The Matlab toolbox serves as fast and user-friendly tool for identification, simulation and analysis of a static or a dynamic system. The proposed modelling procedure is characterized by fast training property and wide applicability in medical systems, automotive, power-electronics industry etc.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.