Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

24. 11. 2011 o 9:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Attilu Štrbu

Názov dizertačnej práce:     Wireless Embedded Systems Powered by Energy Harvesting
(Bezdrôtové vnorené systémy napájané zbieraním energie)
Odbor:     Aplikovaná informatika

Školiteľ:

  • doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. - FEI STU v Bratislave
  • prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - FAV ZU v Plzni

Abstrakt:

    Dizertačná práca sa zaoberá problematikou návrhu a vývoja bezdrôtových vnorených systémov napájaných zbieraním energie. Práca zavádza novú návrhovú techniku založenú na analýze návrhových aspektov a vytvárania funkčných prototypov. Z rôznych skupín návrhových aspektov je podrobne rozoberaná problematika softvéru so zameraním na operačné systémy. V rámci práce sú stanovené požiadavky a návrhové aspekty operačného systému pre energeticky autonómne zariadenia. Na základe týchto aspektov je navrhnutý a implementovaný operačný systém DolphinAPI implementovaný na hardvérovej platforme EO3000I. Na preukázanie vhodnosti operačného systému DolphinAPI, bol TinyOS portovaný na hardvérovú platformu EO3000I. V rámci práce je zadefinovaná nová metodológia kvantifikácie operačných systémov založená na definícii systémového a aplikačného vektora a na základe analýzy vykonávania programu. Metodológia zohľadňuje parametre ako spotreba energie, pamäte a spôsob paralelného vykonávania úloh. Navrhnutá metodológia je použitá na porovnanie a hodnotenie operačných systémov TinyOS a DolphinAPI.

    This dissertation thesis deals with the challenges of designing and developing wireless embedded systems powered by energy harvesting, with the focus placed on the software challenges. The work introduces a new design technique based on rapid prototyping and constraints analysis. The software problem is laid out in further detail with a focus on operating system design. Requirements and design aspects of an energy-autonomous operating system are defined. Based on these definitions, DolphinAPI operating system is designed and implemented on the EO3000I HW platform. To demonstrate the suitability of DolphinAPI, for reference purposes TinyOS, is migrated to the EO3000I HW platform. A new operating system quantification methodology – considering energy consumption, footprint size and scheduler behavior - is introduced. The methodology is based on vector definition and trace-driven performance analysis. Using the methodology, TinyOS and Dolphin API is evaluated and compared.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.