Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. 3. 2013 o 11:30

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova ul., v miestnosti 3.08 uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Kuzára

Názov dizertačnej práce:     Clustering on Social Web
(Zhlukovanie na sociálnom webe)
Odbor:     Programové systémy

Školiteľ:

  • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • RNDr. Michal Laclavik PhD., ÚI SAV, Bratislava
  • prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD, FIM UHC Hradec Králové

Abstrakt:

    Dizertačná práca sa zameriava na zhlukovanie obsahu na sociálnom webe, ktorého potenciál významne rastie. Rastúci počet používateľov vedie k značnému nárastu množstva vygenerovaného používateľmi. V rámci výskumu sa zameriavame na procesovanie neštruktúrovaného textového obsahu pochádzajúceho zo sociálneho webu s cieľom zvýšenia efektivity prístupu k tomuto obsahu. Navrhli sme a vyhodnotili metódy určené na vytváranie zhlukov článkov s podobným obsahom, ktoré fungujú prevažne na základe analýzy obsahu. Naše zistenia naznačujú potrebu zahrnúť do spracovania dáta z externých zdrojov a vzťahy medzi objektami na sociálnom webe s cieľom zvýšenia presnosti získaných znalostí. V používateľskej štúdii ukazujeme, ako môžu zhluky článkov z podobným obsahom napomôcť pri sprístupňovaní relevantného obsahu na sociálnom webe.

    This thesis is focused on content clustering on social web, which increases its potential rapidly. Growing number of involved users lead to significant increase in amount of user-generated content. In our research, we focus on processing of unstructured textual content on social web in order to access relevant information in way that is more effective. We have designed and evaluated methods for building precise content clusters by mining social web data. Our findings indicate the need to encounter external knowledge and the internal relationships between objects on social web to increase the accuracy of extracted knowledge. In user study, we demonstrate how the accurate content clusters augment the access to relevant information on the social web.

    Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.