Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. 4. 2011 o 10:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 332 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Kapca

Názov dizertačnej práce:
Reprezentácia, dopytovanie a vizualizácia softvéru založená na znalostných systémoch
Knowledge-based software representation, querying and visualization

Odbor: Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Martin Šperka, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
Dr. Kresimir Matkovic, VRVis Research Center Vienna, Austria
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.,FMFI UK v Bratislave

Abstrakt:

V posledných rokoch sa vizualizácia informácií stáva čoraz viac dôležitou, nakoľko nám pomáha lepšie porozumieť rozsiahlym dátam. Lepšie pochopenie informácií možno získať skúmaním grafických reprezentácií, ktoré môžu odhaliť skryté vzory. Medzi rôznymi typmi dát, ktoré možno vizualizovať, je softvér vhodným kandidátom vďaka tomu, že je nehmatateľný. V práci sa zameriavame na vizualizáciu softvérových artefaktov a vzťahov medzi nimi. Na tento účel sme navrhli metódu na vizualizáciu softvéru, ktorá používa hypergrafový dátový model ako unifikujúcu štruktúru použitú v celom vizualizačnom procese: od reprezentácie artefaktov, cez ich filtrovanie a dopytovanie až po vizualizáciu. Inšpirovaný prácami z oblasti reprezentácie znalostí sme navrhli hypergrafovú reprezentáciu rozšírenú o incidencie, ktoré sú vhodné na reprezentovanie rolí objektov vo vzťahoch. Taktiež sme navrhli dopytovací jazyk, v ktorom dopyty a výsledky dopytov sú hypergrafy, čo robí tento prístup transparentným pre vizualizáciu. Samotná vizualizácia hypergrafov reprezentujúcich extrahované softvérové artefakty a vzťahy medzi nimi je založená na dobre známych silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov. Navrhnutá metóda bola implementovaná vo vizualizačnom prototype a overená vizualizáciu existujúceho softvérového systému.

In the recent years information visualization became very important as it allows us to gain insight into large amounts of data. Better information comprehension can be obtained by observing graphical representations of data, which may reveal hidden patterns. Among various data types that can be visualized, software is a suitable candidate due to software's intangibility. In our work we focused on the visualization of software artifacts and their interconnections. We propose a software visualization method that uses a hypergraph-based data model as a unifying representation that is used in the whole visualization process: from artifacts extraction and representation, trough filtering and querying to visualization. Inspired by the knowledge representation field we propose a modified hypergraph-based representation that enhanced by incidences that are suitable to represent roles objects play in relations. We also propose a query language in which queries and query results are hypergraphs, thus making the approach transparent for visualization. The visualization of the hypergraphs representing the extracted software artifacts and their relations is based on the well known force-based graph layout algorithms. The proposed method was implemented in a software visualization prototype and verified by visualizations of an existing software project.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.