Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

24. 9. 2015 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Romana Broniša

Názov dizertačnej práce:
Prenos údajov v architektúre HBB-Next
Data delivery in HBB-Next architecture

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - FEI STU v Bratislave
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. - FRI ŽU v Žiline

Abstrakt:

Hybridná televízia dopĺňa digitálnu televíziu o interaktívne aplikácie. Platforma HBB-Next pre tieto aplikácie vytvára dodatočnú architektúru, ktorá obohacuje ich funkcionalitu. Architektúra HBB-Next vyžaduje pripojenie terminálu k počítačovej sieti. Cieľom tejto práce je zmeniť architektúru HBB-Next tak, aby umožňovala aplikáciám prenos IP údajov. Ako riešenie sme navrhli nový uzol architektúry HBB-Next – uzol Application Data Handler (ADH) a komunikačné protokoly ADH Control Protocol (ADHCP) a Hybrid Encapsulation Protocol (HEP). Tie zabezpečujú prenos IP údajov od aplikácií, cez uzol ADH až k terminálom. Model komunikácie navrhnutých protokolov sme implementovali pomocou Stochastických Petriho sietí (SPN) a v sieťovom simulátore ns2. Výsledky simulácií SPN a ns2 sme porovnali, pre overenie správnosti návrhu. Výsledky sme porovnali aj s existujúcimi protokolmi pre prenos IP údajov v DVB systémoch MPE a ULE, pričom navrhované riešenie sa ukázalo ako vhodnejšie pre doručovanie IP údajov v architektúre HBB-Next.

Hybrid television enhances digital television with interactive applications. HBB-Next creates an architecture to enhance applications with additional features. It requires terminals to connect to a computer network. The aim of this thesis is to improve HBB-Next architecture in IP data delivery. To achieve this goal we designed a new HBB-Next node – Application Data Handler (ADH), and communication protocols – ADH Control Protocol (ADHCP) and Hybrid Encapsulation Protocol (HEP). They were designed to deliver IP data from applications, through ADH node, to terminals. A model of communication of designed protocols was created using Stochastic Petri Nets (SPN) and in the ns2 network simulator. Results of simulations using SPN and ns2 were compared to verify proposed protocols and were compared to existing protocols (MPE and ULE) for IP data delivery in DVB. Results show that proposed protocols are more suitable for IP data delivery in HBB-Next architecture.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.