Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

24. 8. 2015 o 14.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 4.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Romana Krakovského

Názov dizertačnej práce:
Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou Projektívnej ART neurónovej siete
Processing of information in multidimenional data space by projective art neural network

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: prof. Ing. Igor Mokriš, PhD. - ÚI SAV, Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD. - FMFI UK v Bratislave
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. - FIIT STU v Bratislave

Abstrakt:

Téma dizertačnej práce je zameraná na spracovanie informačných zdrojov na báze zhlukovania dát pomocou neurónových sietí. V posledných rokoch boli prezentované rôzne výskumy spracovania informačných zdrojov na základe sémantiky so zameraním na sémantický web a ontológie, ako aj modely neurónových sietí, založené na princípe adaptívnej rezonančnej teórie (ART). Publikované práce v oblasti klasifikácie a zhlukovania multidimenzionálnych dát rôzneho druhu potvrdili opodstatnenosť použitia a ďalšieho výskumu ART modelov neurónových sietí. Na základe prehľadu súčasného stavu riešenej problematiky je predložená práca zameraná na analýzu a návrh možností zlepšenia procesu zhlukovania a klasifikácie multidimenzionálnych textových a obrazových dát pomocou Projektívnej ART neurónovej siete.

The theme of PhD thesis is focused on the processing of information sources on the bases of data clustering using neural networks. In the recent years were presented various research findings on processing of information sources based on the semantics, focusing on semantic Web and ontology, as well as models of neural networks based on the principle of adaptive resonance theory (ART). Published work in the area of classification and clustering of multidimensional data of various kinds confirmed the legitimacy of use and of further research potential of the ART neural networks models. Based on the review of current state of addressed problematics is the submitted work focused on analysis and proposal of possible improvements to the process of clustering and classification of multidimensional text and image data using the Projective ART neural network.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.