Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

20. 8. 2018 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Romana Šelmeciho

Názov dizertačnej práce:
Využitie návrhových vzorov v prostredí architektúry orientovanej na služby
Application of design patterns in Service Oriented Architecture

Odbor: 9.2.6 Informačné systémy

Školiteľ: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - FAV ZČU v Plzni
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. - FEI TU v Košiciach

Abstrakt:

Vývoj systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby (SOA) nie je jednoduchý. Medzi mnohými technikami používanými pri vývoji softvéru je populárny Modelom riadený vývoj (MDD). Ak je tento postup aplikovaný správne, vieme napísať a implementovať počítačové programy rýchlo, efektívne a s minimálnymi nákladmi. V niektorých prípadoch to ale môže byť zložité a môžu sa vyskytnúť problémy, najmä ak by sme chceli skontrolovať, či systém spĺňa požiadavky SOA. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práci je preskúmať, či by využívanie SOA Návrhových vzorov mohlo prispieť ku odstránení týchto problémov. Vzory sú prevedené do počítačovo zrozumiteľnej podoby, ktorá umožňuje ich identifikáciu v modeloch systému. Objektovo orientovaná analýza a teórie kategórií a grafov sú použité na (semi)formalizovanie týchto vzorov. Naše výsledky ukazujú, že navrhnutá metóda umožňuje lepšie aplikovanie SOA Návrhových Vzorov pri modelovaní nových a existujúcich systémov.

Developing system on principles of Service Oriented Architecture (SOA) is not an easy task. Among many techniques used in software development process, Model Driven Development (MDD) is quite popular. When applying this paradigm properly, we are able to write and implement computer programs quickly, effectively and at minimum cost. Sometimes, this can be quite difficult and specific problems may occur, especially in case when we want to know if system meets the requirements of SOA. The objective of this thesis is to investigate whether utilization of informal SOA Design Patterns could offer a solution to these problems. Patterns are transformed into a machine acceptable form, which enable identification of pattern instances in system models. Object oriented analysis and the theories of categories and graphs are used for (semi)formalization of design patterns. According to our results, the method proposes a better utilization of SOA Design Patterns in the modelling of new or existing systems.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.