Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

21. 8. 2015 o 10.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Štefana Krištofíka

Názov dizertačnej práce:
Príspevok k architektúram a algoritmom samočinnej opravy pamätí RAM
A Contribution Towards Architectures and Algorithms for Self Repair of RAMs

Odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. - FIT ČVUT v Prahe
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - FEI STU v Bratislave

Abstrakt:

Dizertačná práca je zameraná na problematiku samočinnej opravy pamätí RAM. Cieľ práce je navrhnúť a overiť nový algoritmus samočinnej opravy bitovo orientovaných pamätí RAM so špeciálnou blokovou architektúrou s vyššou úspešnosťou opravy ako najlepší známy algoritmus pre blokové pamäte a s garanciou nájdenia optimálneho riešenia opravy pre pamäte. V práci sa uvádza dôkladná analýza a porovnanie existujúcich algoritmov opravy pamätí, podrobný návrh nového algoritmu a formálne dôkazy platnosti viacerých všeobecných princípov a pravidiel opravy vnorených pamätí, využívaných pri návrhu. Úspešnosť opravy nového algoritmu bola vyhodnotená experimentálne pomocou softvérových simulácií a odhad veľkosti pridanej plochy potrebnej na jeho implementáciu na čipe bol vypočítaný analyticky. Dosiahnuté výsledky poukazujú na vhodnosť použitia nového algoritmu opravy blokových pamätí RAM v systémoch na čipe. Pre určité hodnoty parametrov pamätí, ako sú veľkosť, počet záloh, počet kvadrantov a spôsob rozloženia porúch, dosahuje vyššiu úspešnosť opravy ako známe algoritmy pri akceptovateľnej miere pridanej plochy čipu.

The dissertation thesis is focused on the problem of self-repair of RAMs. The goal of the thesis is to propose and verify a new repair algorithm for bit-oriented RAMs with a special block-based architecture with higher repair rate than the best known repair algorithm for blockbased memories and the ability to guarantee the finding of the optimal repair solution for memories. The dissertation thesis contains a thorough analysis and comparison of existing memory repair algorithms, a detailed proposal of the new algorithm and formal proofs of many general principles and rules of built-in memory repair used during the design. The repair rate of the new algorithm was evaluated by experiments using software simulations and the additional area needed for its on-chip implementation was estimated by analytic approach. The obtained results indicate that the new repair algorithm for block-based RAMs is suitable for use in systems-on-a-chip. For certain memory parameter values, such as size, number of spares, number of quadrants and fault distribution, it achieves higher repair rate than known algorithms while keeping the additional chip area acceptable.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.