Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. februára 2020 o 9.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Borosa

Názov dizertačnej práce:
Transparent Redirection in Content Delivery Networks using Software Defined Networking
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. - FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Dado, PhD. – FEIT ŽU v Žiline
Ing. Eugen Mikóczy, PhD. - IBM Slovensko, spol. s r. o., Bratislava

Abstrakt:

Distribučné siete sprostredkovávajú obsah prostredníctvom rôznych serverov za účelom zníženia záťaže na zdrojových serveroch a zlepšovania používateľskej skúsenosti. Práca sa zaoberá problematikou CDN, ich funkčnosťou, smerovaním jednotlivých požiadaviek k doručovacím serverom, ich výhodami a nevýhodami. Spolu so softvérovo definovanými sieťami práca uvedie existujúce riešenia k nájdeným problémom a definuje problém transparentného smerovania. Práca taktiež uvedie nový, rýchlejší a bezpečnejší spôsob smerovania požiadaviek, ktorý je zároveň transparentný pre koncového používateľa. Navrhnuté riešenie je predstavené implementovaným prototypom a vo verifikácií je porovnaný s už existujúcimi metódami.

In today’s age of digital media and social networks, delivering content to a massive scale of recipients became a challenge. Load balancing mechanisms and Content Delivery Networks are used to distribute content to multiple locations, which increase scalability of services and decrease the load on content origins. Both technologies rely on redirections. Redirection impose some limitations, while they have not received significant amount of attention in the recent years. In this article we propose a transparent redirection mechanism, which exploits the versatility of Software Defined Networking. The redirection method is achieved by handing off existing TCP sessions without any required modifications to the endpoints. This thesis demonstrates how the proposed redirection mechanism can be adopted in Content Delivery Networks. The performance of the solution is thoroughly tested and compared to existing legacy solutions.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.