Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

24. 8. 2017 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Halagana

Názov dizertačnej práce:
Architektúra pre poskytovanie virtualizovaných sieťových služieb
Architecture for delivery of virtualized network functions

Odbor: 9.2.9. aplikovaná informatika

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Dado, PhD. – FEL ŽU v Žiline
Ing. Lukáš Kencl, Ph.D. – FEL ČVUT v Prahe

Abstrakt:

Problematika práce sa orientuje najmä na novovznikajúce technológie v oblasti počítačových sietí, a to konkrétne na technológie Softvérovo-definované siete (SDN) a Virtualizácia sieťových funkcií (NFV). Cieľom tejto práce spočíva najmä v jasnej identifikácii benefitov plynúcich nielen z týchto dvoch technológií, ale najmä z ich synergie. Práca sa ďalej zameriava na prepojenie viacerých autonómnych systémov / domén, ktoré už obsahujú implementované technológie SDN a NFV a ďalej skúma ich možné prepojenie a zároveň i benefity, ktoré z tohto prepojenia plynú. Výsledkom výskumu je nová architektúra prepojenia takýchto domén, ktorá poskytuje transparentné prepojenia viacerých implementačne odlišných SDN/NFV domén a zároveň i všeobecné riešenie vytvorenia jednotného univerzálneho systému. Overenie architektúry bolo realizované s použitím Farebných Petriho sietí.

A state of the art in this dissertation thesis is mainly focused on the emerging technologies in the area of computer networks, specifically the Software-Defined Networks (SDN) and Network Functions Virtualization (NFV). The aim of this work is to clearly identify the benefits deriving not only from these two technologies, but also from their synergies. The work focuses further on the interconnection of several autonomous systems / domains that already contain the implemented SDN and NFV technologies and further investigates their possible interconnection and the benefits of this interconnection. The result of the research is the new architecture design that will unify these interconnections of multiple types of different implementations SDN / NFV domains as well as a general solution to create a unified universal system. The verification of the proposed architecture was done using Coloured Petri networks.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.