Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

3. 9. 2004 o 9.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Seidmanna

Názov dizertačnej práce:
Distribuovaná spoločná pamäť v moderných operačných systémoch

Odbor: 25-11-9 Aplikovaná informatika

Školiteľ: prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Krokavec, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
doc. Ing. Stanislav Racek, PhD., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Abstrakt:

V dizertačnej práci sa zameriavame na tému distribuovanej spoločnej pamäti (DSM) v moderných operačných systémoch. Do úvahy pritom berieme nové operačné systémy, obvykle založené na architektúre mikrojadra, ako i jestvujúce operačné systémy priemyselných štandardov a ich tzv. middleware služby. Čo sa týka DSM, snažíme sa zistiť jej požadované vlastnosti na dosiahnutie schopnosti využiť ju pre stavbu stredných až veľkých distribuovaných aplikácií. Výsledky dizertačnej práce možno zhrnúť do nasledovných bodov:

  1. Navrhli sme mikrojadro distribuovaného operačného systému s DSM ako kľúčovou abstrakciou komunikácie.
  2. Navrhli sme prostriedok na skúmanie a vyhodnocovanie sieťových systémov na jedinom počítači modifikáciou jadra existujúceho operačného systému a zavedením konceptu virtuálnych hostov.
  3. Navrhli sme protokol koherencie pamäti poskytujúci kauzálne konzistentnú DSM s využítím skupinovej komunikácie (IP multicast) na trasnport koherenčných správ.
  4. Vyvinuli sme aplikáciu navrhnutého protokolu koherencie pamäti vybudovaním DSM s využitím .NET frameworku.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení odborných činností FIIT STU.