Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

3. 9. 2004 o 11.30 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Valentina Vranića

Názov dizertačnej práce:
Multiparadigmový návrh s modelovaním vlastností

Odbor: 25-31-9 Programové a informačné systémy

Školiteľ: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Krokavec, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
doc. Ing. Karel Richta, CSc., Fakulta elektrotechniky ČVUT v Prahe
prof. Dr. Tatjana Welzer Družovec, Univerzita v Maribore, Slovinsko

Abstrakt:

V dizertácii sa na základe analýzy multiparadigmového vývoja softvéru a pojmu paradigmy predkladá nová metóda multiparadigmového návrhu s modelovaním vlastností. Metóda umožňuje explicitné uvažovanie o paradigmách, vnímaných ako koncepty domény riešenia, a ich vhodnosti pre dané koncepty domény aplikácie. Aj doména aplikácie, aj doména riešenia sa modelujú pomocou techniky konceptuálneho modelovania známej ako modelovanie vlastností (feature modeling) prispôsobenej potrebám multiparadigmového návrhu. Proces výberu paradigiem je definovaný v zmysle modelovania vlastností ako inštanciácia paradigiem zdola-nahor nad konceptmi domény aplikácie. Jej výstupom je množina inštancií paradigiem s vyznačenou informáciou o zodpovedajúcich konceptoch a vlastnostiach domény aplikácie. Podľa týchto inštancií paradigiem sa následne vytvára kostra kódu. Metóda je demonštrovaná a vyhodnotená na doméne riešenia programovacieho jazyka AspectJ a doméne aplikácie modelovania vlastností.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení odborných činností FIIT STU.