Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

30. 6. 2008 o 11:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Viliama Solčányho

Názov dizertačnej práce:
The Lookahead in a User-Transparent Conservative Parallel Simulator
Predvídanie v používateľsky transparentnom konzervatívnom paralelnom simulátore

Odbor: 25-35-900 Softvérové inžinierstvo

Školiteľ: prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV ZČU v Plzni, FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
prof. RNDr. Milan Češka, PhD., Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Abstrakt:

Dizertačná práca spadá do oblasti paralelnej simulácie diskrétnych systémov. Práca prináša návrh simulátora, ktorý prispieva k riešeniu problému zložitosti vo fáze modelovania aj simulácie. Simulátor podporuje prístup k tvorbe modelov založený na komponentoch, čím uľahčuje tvorbu zložitých modelov. Tým zároveň dáva možnosť používať hotové komponenty prispôsobené pre paralelnú simuláciu a tak odbremeňuje používateľa od problémov špecifických pre paralelnú simuláciu.
Práca sa zameriava na konzervatívny prístup k paralelnej simulácii, o ktorom je známe, že vyžaduje schopnosť modelu predvídať simulačnú budúcnosť. Komponenty pre paralelnú simuláciu zahŕňajú predvídanie. S použitím týchto komponentov ako základných stavebných prvkov sa snažíme zvýšiť schopnosť predvídania v rozsiahlych modeloch, kde je mnoho komponentov simulovaných na jednom procesore. Toto zvýšenie je založené na kombinovaní predvídania komponentov umiestnených na tom istom procesore, výsledkom čoho je kumulované predvídanie. Ťažiskovým prínosom práce je podrobná štúdia kumulovaného predvídania a vývoj algoritmov a metód s ním spojených. Sem patria metódy pre kumulovanú predikciu časov budúcich správ a kumulované posielanie budúcich správ.
Experimentálna časť práce sa venuje overeniu návrhu simulátora a vyhodnoteniu kumulovaného predvídania s ohľadom na jeho príspevok k výkonnosti simulácie. Výsledky experimentov ukazujú, že kumulované predvídanie môže významne zvýšiť výkonnosť.

This work is in the area of parallel discrete event simulation. The dissertation presents a simulator design, which contributes to solve the complexity issues at both modeling and simulation levels. Its modeling approach supports a component oriented model design and implementation, threreby simplifying the construction of complex models. At the same time, it allows to use a library of components suitable for parallel simulation. In this way, the difficulties inherent to parallel simulation can be hidden from the user.
We consider the conservative approach to parallel simulation, which is known to heavily rely on the lookahead. The components for parallel simulation include the lookahead. With such components as the basic building elements, we seek to enhance the overall lookahead of large scale models where many components are simulated by the same processor. The enhancement is based on combining the lookahead properties of co-located components, resulting in a cumulative lookahead. Our major contribution is an in-depth investigation of the cumulative lookahead, and development of the associated algorithms and methods. This includes methods for cumulative prediction of future timestamps and cumulative message pre-sending.
In the experimental part of the thesis, we verify the simulator design and evaluate the performance contribution of the developed methods. The results show that the cumulative lookahead can lead to significant performance improvement.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.