Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

3. augusta 2021 o 10.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoba dizertačnej práce formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: fiit-stu.webex.com/meet/vranic

Ing. Waheedullaha Sulaimana Khaila, M.Sc.

Názov dizertačnej práce:
Composing Organizational Patterns More Precisely
Presnejšie skladanie organizačných vzorov

Odbor: 18. Informatika

Školiteľ: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. – FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. – FEI TU v Košiciach
Prof. Dr. Christian Kohls – CSE TH Köln (Deutschland)

Abstrakt:

Organizovanie ľudí je veľmi dôležité a je veľkou výzvou, zvlášť vo vývoji softvéru. Organizačné vzory dokumentujú organizačné znalostí, ktoré môžu byť použité na budovanie organizácií od začiatku alebo na riešenie jestvujúcich záležitostí v rámci organizácií. Hoci vzory v izolácii nie sú neobvyklé, účinnejšie sú, keď sú poskladané a aplikované spolu v sekvenciách. Za účelom aplikácie organizačných vzorov potrebné je porozumieť nielen vzorom, ale aj vzťahom medzi nimi. Hoci to, ako sa vzory uplatňujú, bolo dosť skúmané, málo bolo spravené v nájdení vzťahov medzi vzormi. To, čo dizertačná práca tu sumarizovaná tvrdí, je, že ak sa organizačné vzory skladajú presnejšie, to zlepší dostupnosť, zrozumiteľnosť a aplikovateľnosť organizačných znalostí. Hlavné príspevky dizertačnej práce sú všetky v prospech tejto tézy a sú prezentované detailnejšie vo zvyšnej časti tohto resumé. Identifikácia vzťahov medzi vzormi vo formáte pre zápis vzorov robí tieto vzťahy explicitnými, používanie techník dolovania a spracovania prirodzeného jazyka pomáha identifikovať a extrahovať ďalšie vzťahy medzi vzormi, formalizácia vzťahov medzi vzormi pomocou bezkontextovej gramatiky robí tieto vzťahy presnými, kým opätovná aplikácia formátu pre zápis vzorov na zachytenie celých jazykov vzorov ich robí zrozumiteľnejšími. Každý z prístupov bol vyhodnotený na netriviálnych príkladoch. K tomu bola uskutočnená rozsiahla štúdia, do ktorej sa zapojilo tridsať účastníkov z desiatich organizácií a päť krajín. Zahrnula šestnásť organizačných vzorov. Navyše, bol vyvinutý scenár, v ktorom tieto prístupy boli aplikované v synergii. Výsledky štúdie potvrdzujú, že aplikácia prístupov navrhnutých v tu sumarizovanej dizertácii robí organizačné znalosti dostupnejšími, zrozumiteľnejšími a aplikovateľnejšími.

Organizing people is very important and one of the great challenges, and particularly in software development. Organizational patterns document organizational knowledge, which can be used to build an organization from the start or solve existing issues within organizations. Although patterns in isolation are not uncommon, they are more effective when they are composed and applied together in sequences. In order to apply organizational patterns, one has to understand not only the patterns, but also the relationships between them. Although there has been much research done on the patterns and how patterns are applied, little work has been done in finding out the relationships between patterns. What the thesis reported in this paper states is that if organizational patterns are composed more precisely, that will improve the accessibility, comprehensibility, and applicability of the organizational knowledge. The main contributions of the thesis are all in favor of the thesis statement: identifying the relationships between patterns in a pattern format makes these relationships explicit, using text mining techniques and natural language processing techniques helps identify and extract further relationships between patterns, formalizing the relationships be-tween patterns with a context free grammar makes the relationships exact, while applying the pattern format once again to capture whole pattern languages makes them more comprehensible. Each of the approaches was evaluated on nontrivial examples. Additionally, a comprehensive study involving thirty participants from ten organizations and five countries was conducted. It embraced sixteen organizational patterns. Furthermore, a scenario was developed where these approaches were applied in synergy. The study results confirm that applying the approaches proposed in the thesis reported here makes organizational knowledge more accessible, comprehensible, and applicable. These approaches also help practitioners navigate through patterns. This allow them to identify, learn, and apply proven techniques in their organizations.

Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.