Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

6. 10. 2006 o 12.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Zoltána Fazekasa

Názov dizertačnej práce:
Improving Variability in Software Configuration by Separation of Concerns

Odbor: 25-31-900 Programové a informačné systémy

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
doc. Ing. Karel Richta, PhD., Fakulta elektrotechniky ČVUT v Prahe
doc. Ing. Ján Kollár, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Abstrakt:

Manažment konfigurácií je bežným spôsobom zaobchádzania s variáciou medzi rôznymi verziami softvérového produktu. Variáciu je možné vyjadriť, okrem iného, pomocou záležitostí adresovaných produktom. Pokiaľ tieto záležitosti sú zastupované jednotlivými modulmi, je možné ich kombinovaním priamo vytvárať nové verzie softvérového produktu. Spletené alebo po viacerých moduloch rozptýlené záležitosti sú však omnoho ťažšie ovládateľné. Medzičasom pomerne rozšírené aspektovo-orientované programovanie modularizuje rozptýlené záležitosti veľmi elegantným spôsobom. Bohužiaľ, nie všetky varianty softvérového systému sa dajú popísať podmnožinou aspektov. Niektoré varianty sa odlišujú od ostatných záležitosťami, ktoré nie je možné zachytiť ani klasickým modulom, ani aspektom. Treba ich skôr vnímať ako modifikácie a nie ako fragmenty kódu, akými sú moduly alebo aspekty. Navrhujeme preto nový model verziovania nazývaný ICCM, ktorý reprezentuje takéto záležitosti ako súbor jemnozrnných zmien. V ICCM sa verzie vytvárajú kompozíciou jemnozrnných zmien prislúchajúcich požadovaným záležitostiam. CHAT je prototyp nástroja pre verziovanie integrujúci ICCM do existujúceho vývojového prostredia. Pokusy vykonané pomocou CHAT ukázali významné skrátenie celkového času potrebného pre vytváranie nových verzií softvérového produktu.

v anglickom jazyku

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.