Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Kód projektu v ITMS2014+: 313021W404

Výzva:OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa

Prijímateľ:Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Celková zazmluvnená suma: 7 924 384,54 €

Obdobie realizácie projektu: 11/2019-6/2023

Opis projektu:
Projekt na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu II. etapa s názvom Medzinárodné CE pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov je zameraný na nosnú znalostnú oblasť Energetika v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 SK "Priemysel pre 21.storočie" zameraný na produktovú líniu "Riadenie technologických a logistických procesov, energetických distribučných a prenosových sústav vrátane SMART GRID, ich prvkov a častí" a "Energetická efektívnosť v priemysle a energetike" a na znalostnú oblasť IKT v doméne inteligentnej špecializácie RIS3 "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel", hlavný trend "Digitálne technológie pre spoločnosť". Projekt bude realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, v ktorom žiadateľom je nadnárodná spoločnosť - Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a partneri sú 2 výskumné inštitúcie - Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a 1 podnikateľský subjekt (MSP) SFÉRA, a.s. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a na požiadavky Smernice EP a R 2018/2001 o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk