Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Kód projektu v ITMS2014+: 313022W057

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Prijímateľ: Beset, spol. s r.o.

Celková zazmluvnená suma: 1 273 148,52€

Obdobie realizácie projektu: 05/2020-04/2023

Opis projektu:
Projekt je zameraný na elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v obchodnom styku. V projekte sa zaoberáme elektronickými metódami pátrania a odhaľovania fraudu v prostredí FIAT (bežné obchodné meny) ako aj Blockchain. Výstupy projektu budú na úrovni elektronických dokumentov, aplikácií a pravidiel. Hlavnou aktivitou v projekte je priemyselný výskum, pričom projekt sa zameria na elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií predovšetkým v rozsahu:

  1. Návrhu analytických metód NOO
  2. Validácie analytických metód v reálnom prostredí
  3. Návrhu proof-of-concept pre vybrané NOO
  4. Testovanie a optimalizácie nástrojov pre NOO v štandardnom a Blockchain prostredí

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk