Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Rada študijných programov (RŠP) primárne slúži pre účely zabezpečovania kvality vzdelávacej činnosti. Úlohou rady študijných programov je najmä sledovanie a hodnotenie štúdia v rámci príslušných študijných programov fakulty, vyjadruje sa k otázkam, súvisiacim so štruktúrou, navrhovaním a uskutočňovaním študijných programov a robí k nim odporúčania.

 

Spoločná RŠP pre študijné programy Informatika a Inteligentné softvérové systémy

Predseda:
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Členovia:
prof. Ing. Vanda Benešová, PhD.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.
Ing. Gabriel Galgoci - AT&T
Fridrich Matejík - IBM Slovensko
Ing. Marián Putera - Cisco Systems Slovakia
Michal Pidanič - študent bakalárskeho štúdia
Bc. Ján Nemčík - študent inžinierskeho štúdia
Mgr. Peter Lehoczký - študent doktorandského štúdia

Tajomníčka:
Ing. Mgr. Katarína Herzogová

 

Spoločná RŠP pre študijné programy Informačná bezpečnosť a Aplikovaná informatika

Predseda:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Členovia:
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.
doc. Dr. techn. Ing. Michal Ries
doc. Ing. Peter Trúchly, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Ing. Libor Majer, PhD. - R-DAS
PhDr. Branislav Čík, PhD. - DATAVARD
Ing. Stanislav Verešvársky - SWAN
Ing. Jozef Hostin - Molpir
Michal Pidanič - študent bakalárskeho štúdia
Bc. Ján Nemčík - študent inžinierskeho štúdia
Mgr. Peter Lehoczký - študent doktorandského štúdia

Tajomníčka:
Ing. Mgr. Katarína Herzogová

 

Garanti študijných programov

Bakalárske štúdium

  • INFO, INFO (konverzný): doc. Vranić (prof. Benešová, prof. Čičák, prof. Kotuliak, doc. Kováč – garanti profilových predmetov)

Inžinierske štúdium

  • IB, IB (konverzný): prof. Kotuliak (doc. Macko, doc. Ries, doc. Trúchly, Dr. Jelemenská – garanti profilových predmetov)
  • ISS, ISS (konverzný): prof. Benešová (prof. Čičák, doc. Krajčovič, doc. Kováč, doc. Vranić – garanti profilových predmetov)

Doktorandské štúdium

  • AI, AI (v ang. jaz.): prof. Kotuliak (prof. Benešová, prof. Čičák, doc. Kováč, doc. Vranić – garanti profilových predmetov)