Prejsť na obsah
Inauguračné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. marca 2006 o 11.30 hod.

sa bude konať v Bratislave, Ilkovičova 3, v Klube v bloku B, prízemie inauguračná prednáška

doc. RNDr. Jiřího Pospíchala, DrSc.
z Ústavu aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU

na tému:
Evolúcia v multiagentových systémoch
(odbor Aplikovaná informatika)

Inauguračná komisia:
Predseda: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., Technická univerzita Košice
prof. RNDr. Mikulecký Peter, PhD., Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Slezská univerzita v Opavě

Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky Akademie věd ČR
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., Technická univerzita Košice
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc., Ostravská univerzita