Prejsť na obsah
Štúdium

V tejto časti uvádzame obsahové ale aj formálne požiadavky na bakalársku prácu (dokument). Informácie ohľadom odovzdania bakalárskej práce nájdete v časti Bakalársky projekt II.

Obsah bakalárskej práce

Záverečná správa (= finálny dokument bakalárskej práce) musí mať rozsah minimálne 20 normovaných strán (60 znakov na riadok, 30 riadkov na stranu). Toto platí pre hlavný obsah, teda obsah bez príloh a technickej dokumentácie.

Záverečná správa o riešení bakalárskeho projektu by mala obsahovať súčasti uvedené nižšie. Presné pokynu sú súčasťou zadania bakalárskeho projektu, konzultujte s vedúcim bakalárskeho projektu.

Obsahové (aj formálne) požiadavky na priebežnú správu k riešeniu bakalárskeho projektu odovzdávané v rámci BP I sú stanovené rovnako po konzultácii s vedúcim bakalárskeho projektu a spravidla sú podmnožinou požiadaviek na záverečnú správu).

 1. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku
  Stručná charakteristika zadania bakalárskeho projektu ale predovšetkým výsledkov bakalárskeho projektu v slovenskom a anglickom jazyku každá v rozsahu max. 1 strany A4 (hlavička + cca 150-200 slov).

  Anotácia musí obsahovať všetky časti uvedené v pokynoch k členeniu bakalárskej práce.

 2. Analýza problému
  Táto časť bakalárskeho projektu má:
  • poskytovať obraz o stave riešenia daného problému známeho z preštudovanej literatúry (nielen informácie z prednášok, prípadne skrípt a katalógov),
  • porovnanie podobných riešení, ich kategorizáciu s uvedením charakteristických atribútov atď., podľa charakteru bakalárskeho projektu
  • zdôvodnenie voľby spôsobu riešenia a stručný opis celkového spôsobu riešenia (napr. v opise sa treba sústrediť na prípadné modifikácie použitých štandardných metodík a ich zdôvodnenie z hľadiska splnenia cieľov projektu)

 3. Opis riešenia
  Táto časť bakalárskeho projektu obsahuje opis výsledkov riešenia jednotlivých etáp projektu. V prípade, že záverečný projekt nerieši všetky etapy, malo by byť v príslušnej časti uvedené kto, resp. kde sa príslušná etapa rieši/riešila/bude riešiť.
  Typické etapy riešenia pri tvorbe softvérového systému:
  • špecifikácia požiadaviek
  • návrh
  • implementácia (ak to zadanie požaduje)
  • overenie riešenia

  Podľa možností treba vychádzať zo známych prístupov (napr. pri softvérových projektoch štruktúrovaný alebo objektovo orientovaný prístup) a techník (napr. blokové schémy, vývojové diagramy, UML, entito-relačné diagramy atď.). Táto časť práce závisí od konkrétneho zadania.
  Je dôležité prezentovať návrhové rozhodnutia, alternatívy, ktoré sa zvažovali pri riešení a samotný návrh riešenia zadaného problému. Štruktúrovanie textu tejto časti DP by malo vychádzať zo zadanej úlohy, ktorá sa rieši. Najmä v tejto časti študent preukazuje tvorivý prístup k riešeniu problémov a kritické myslenie.

 4. Zhodnotenie
  Hlavné výsledky práce, prípadne porovnanie s inými prístupmi, možné smery ďalšieho rozvíjania.
  Tu sa musí presne špecifikovať, čo je pôvodné a čo riešiteľ prebral.
 5. Technická dokumentácia
  Obsah technickej dokumentácie závisí od povahy riešeného problému. Uvádza sa technická dokumentácia k systému (počítačový, softvérový), ktorý bol vytvorený v rámci riešenia projektu (ak sa toto v zadaní požadovalo). Samotný obsah a rozsah závisí aj od účelu vytvoreného systému (produkt, experimentovanie a pod.)
  V prípade softvérového systému technická dokumentácia spravidla obsahuje časti v náväznosti na etapy tvorby softvérového systému:
  • dokumentáciu k etape špecifikácie požiadaviek
  • dokumentáciu k etape návrhu projektu
  • dokumentáciu k implementácii
  • v prípade, že súčasťou riešenia sú programy, dokumentáciu k implementácii tvoria zdrojové texty programov
  • v prípade, že súčasťou riešenia je návrh zariadenia, dokumentáciu k implementácii tvorí technická dokumentácia (schémy zapojenia, návrh dosiek plošných spojov, schémy rozmiestnenia súčiastok, zoznam použitých súčiastok, opis konektorov atď.)
  • dokumentáciu k overeniu riešenia
  • dokumentáciu k používaniu a údržbe (návody na použitie a údržbu projektu)

 6. Zoznam použitej literatúry
  Zoznam použitej literatúry musí obsahovať všetky náležitosti, tak ako uvádza norma STN ISO 690. V texte bakalárskeho projektu sa musia nachádzať odvolávky na každú citovanú literatúru.
 7. Elektronické médium obsahujúce vytvorený produkt spolu s dokumentáciou a anotáciou
  Na médiu musia byť súbory v zhode so zadaním bakalárskeho projektu a samotný text bakalárskeho projektu. Treba, aby elektronické médium obsahovalo informáciu o obsahu (zoznam adresárov, súborov a ich účel) v prehľadnej forme.
 8. Plán práce na riešení projektu
  Práca musí obsahovať prílohu s plánom prác počas riešenia projektu a vyjadrením študenta k jeho plneniu.

Bakalárska práca môže byť napísaná aj v anglickom jazyku. V takom prípade:

 • Musíte si podať žiadosť na študijné oddelenie fakulty o súhlas (formulár Všeobecná žiadosť ) čo najskôr, najneskôr dva týždne pred termínom odovzdania práce.
 • Každá práca odovzdaná v anglickom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce. Resumé je v práci uvedené ako posledná časť dokumentu.
 • Text na obale práce, ako aj text na titulnom liste, uvediete v anglickom jazyku.


Forma bakalárskej práce

Formálne náležitosti bakalárskej práce sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

 • členenie a radenie bakalárskej práce: pokyny - základné formálne náležitosti, členenie práce, opis a vysvetlenie jednotlivých súčastí; týka sa všetkých správ o riešení bakalárskeho projektu (priebežnej aj záverečnej)
 • obal bakalárskej práce: pokyny a príklad - relevantné len pri záverečnej správe (finálnej bakalárskej práci), slúži ako podklad do kníhviazačstva pre zostrojenie tvrdých dosiek