Prejsť na obsah
Štúdium

Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnej skúšky bakalárskeho štúdia. Koná sa pred komisiou pre štátne skúšky.

Priebeh obhajoby (štátnej skúšky)

Priebeh obhajob riadi predseda komisie, ktorý určuje aj poradie študentov. Všetci sú prítomní naraz v miestnosti obhajob, kde postupne prezentujú a obhajujú svoje práce. O priebehu obhajoby sa vedie protokol.

 1. Predstavenie študenta
  Tajomník predstaví študenta členom komisie pre štátne skúšky.
 2. Prezentácia bakalárskej práce
  Prezentáciou študent preukáže schopnosti naštudovať relevantnú literatúru a spracovať stav v danej oblasti, špecifikovať, navrhnúť, implementovať a overiť riešenie systematickým prístupom. Prezentácia práce trvá 10 až 12 min.

  Forma prezentácie:
  • elektronická prezentácia

  Obsah prezentácie,
  odporúča sa nasledujúca štruktúra prezentácie:
  • Úvod do problematiky (stručne, ale treba si dobre pripraviť; dobrý začiatok veľa znamená a upokojuje).
  • Stav v danej oblasti, analýza problému (treba sa zamerať na problémy v danej oblasti, známe spôsoby ich riešenia, súvis s inými oblasťami atď.).
  • Problém a jeho riešenie (v tejto rozsahom najväčšej časti sa treba sústrediť na objasnenie riešeného problému a najmä na návrh riešenia; treba vyzdvihnúť zaujímavé, tvorivé postupy; v žiadnom prípade nemusí byť úplné, t. j. neopisovať úplne všetko do podrobností, nejaké časti by sa však mali rozobrať podrobne a ostatné odkázať na záverečnú prácu).
  • Implementácia a overenie riešenia (zamerať sa na metódy, techniky a prostriedky použité pri implementácii a overení riešenia).
  • Výsledky a zhodnotenie (veľmi dôležitá časť, ako treba dobre začať, ešte viac treba vynikajúco skončiť; nebojte sa ešte raz stručne zopakovať, čo ste dosiahli a vyzdvihnúť zaujímavé a tvorivé postupy, načrtnúť ďalšie možnosti rozvoja v tejto oblasti).
  • Dodržte stanovený časový harmonogram.
  • Nezabudnite si doma prezentáciu niekoľkokrát vyskúšať.
  • Nezabudnite, že doma v pohodlí a s papierom pred očami budete pravdepodobne hovoriť o dosť rýchlejšie ako pred komisiou.
  • Nevenujte sa príliš dlho analýze problematiky, sústreďte sa najmä na to, čo ste urobili vy (pri opise vášho návrhu môžete tiež spomenúť známe prístupy, a tak tieto dve časti čiastočne spojiť).
  • Poznámky môžete mať pri sebe a kedykoľvek sa môžete do nich pozrieť.
  • Priesvitky musia byť prehľadné a ľahko čitateľné (odporúčame písmo minimálne 20 pt pre text a 28 pt pre nadpisy).
  • Výsledný softvérový alebo hardvérový produkt sa pri obhajobe bakalárskej práce nepredvádza.
 3. Prečítanie posudkov a obhajoba
  Vedúci a oponent prečítajú posudok (v ich neprítomnosti tajomník alebo niektorý člen komisie). Študent sa vyjadrí k posudkom, zodpovie otázky, ktoré boli položené.
 4. Odborná rozprava
  Odborná rozprava k téme záverečnej práce.

Po prezentáciách a obhajobách študentov sa komisia poradí. Komisia na základe hodnotenia vedúceho projektu, oponenta, úrovne prezentácie a obhajoby pridelí výsledné hodnotenie z platnej klasifikačnej stupnice. Nasleduje záverečné vyhodnotenie.

Dôležité dokumenty