Prejsť na obsah
Štúdium

Na získanie kreditov v letnom semestri musí študent odovzdať písomnú záverečnú správu (bakalársku prácu) a úspešne ju obhájiť pred komisiou. Záverečná správa je ucelená správa o riešení projektu počas oboch semestrov. Riaďte sa pokynmi pre vypracovanie záverečnej správy k bakalárskemu projektu.

Pri riešení projektu treba pokračovať v dopĺňaní a udržiavaní plánu prác na projekte z minulého semestra. V rámci záverečnej správy o riešení projektu (bakalárskej práce) treba tento plán uviesť spolu s vyjadrením k jeho plneniu.

Odovzdanie bakalárskej práce

Pridelenie oponentov a hodnotenie

Bakalársky projekt je súčasťou štátnej skúšky v bakalárskom štúdiu. Predloženú bakalársku prácu (záverečnú správu s prílohami) hodnotí vedúci projektu a oponent vo forme posudku.

Pridelenie oponentov býva známe niekoľko dní/týždňov po odovzdaní bakalárskych prác, po administratívnom spracovaní odovzdaných prác.

Oponent by mal byť schopný posúdiť úroveň vypracovania projektu na základe odovzdanej práce a jej príloh. Môže sa však stať, že toho nebude schopný (napr. študent chybne pripravil výstupy na dátový nosiť, alebo oponent nemá k dispozícii potrebné technické vybavenie na posúdenie). Preto veľmi silno odporúčame, aby študent kontaktoval oponenta svojho projektu a výsledky projektu osobne predviedol, aby sa vyhlo nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k neúspešnej obhajobe.

V rámci posudku sú jednotlivé časti projektu sú hodnotené samostatne a ich hodnotenie nemá rovnaký podiel na celkovom hodnotení. Typický je nasledujúci podiel jednotlivých častí projektu na celkovom hodnotení bakalárskeho projektu vedúcim práce (resp. oponentom).

Hodnotenie oponentom

Kritérium Orientačná váha Čo sa v kritériu hodnotí
Analýza problému 20 % Sú informácie v analýze vecné, presné a úplné? Je problém správne zaradený do kontextu súčasného stavu poznania (podľa typu projektu)?
Návrh riešenia 30 % Aká je miera tvorivosti preukázanej študentom v návrhu riešenia? Je navrhnuté riešenie v súlade so známymi prístupmi a metódami v príslušnej oblasti? Má prijateľnú úrovne abstrakcie v rámci návrhu riešenia? Sú použité známe techniky pri dokumentovaní návrhu riešenia? Zhodujú sa uvádzané údaje so skutočnosťou (napr. vzhľadom na vytvorený realizačný výstup, ak to zadanie požaduje)?
Výstup projektu 40 % Je zvolený spôsob výstupu projektu (napr. vytvorenie softvérového systému a jeho testovanie alebo návrh experimentu a interpretácie jeho výsledkov) vhodný? Podarilo sa navrhnuté riešenie naozaj dostatočne overiť? Aká je úroveň a funkčnosť technického alebo programového výstupu projektu, alebo aké sú dosiahnuté experimentálne výsledky práce (ak sa požadovali v zadaní)? Splnili sa ciele kladené na výstup projektu? Zhodujú sa skutočné vlastnosti výstupu projektu s ich opisom v práci? Aká je úroveň zdokumentovania výstupu v technickej dokumentácii v súlade s požiadavkami zadania? Ako dobre je zostavený a čitateľný obsah elektronického média?
Formálna úroveň práce 10 % Obsahuje práca všetky požadované náležitosti (obálka, titulná strana, väzba a pod.)? Je prehľadná? Má vhodnú štruktúru? Aká je jazyková úroveň textu, primeraný rozsah práce, dobrá úprava dokumentu? Ako to platí aj pre elektronické médium?

Hodnotenie vedúcim práce

Kritérium Orientačná váha Čo sa v kritériu hodnotí
Výsledok práce po prvom semestri 20 % Aká bola kvalita výsledku prezentovaného v správe odovzdanej v prvom semestri riešenia (známka udelená v prvom semestri)?
Výsledok práce po dvoch semestroch 50 % Aká je kvalita celkového výsledku projektu prezentovaného v práci? Aký má projekt charakter, ako náročnú prácu si vyžadoval? Splnil študent vytvoreným výsledkom práce zadanie projektu? Možno výsledky širšie použiť - za akých podmienok, obmedzení? Je dosiahnuté riešenie pôvodné, do akej miery? Ako náročný to bol projekt?
Práca na projekte 20 % Ako aktívne pracoval študent počas riešenia celého projektu? Koľko tvorivosti je v jeho prístupe? Aká bola s ním komunikácia a úroveň (odborná) priebežných konzultácií? Bola práca dokončená v primeranom predstihu pred odovzdaním? Konzultoval študent jej definitívny obsah?Ako aktívne študent pracoval pri získavaní informačných zdrojov? Aká je celková úroveň jeho práce s literatúrou?
Formálna úroveň správy o riešení 10 % Obsahuje práca všetky požadované náležitosti (obálka, titulná strana a pod.)? Je prehľadná? Má vhodnú štruktúru? Aká je jazyková úroveň textu, primeraný rozsah práce, dobrá úprava dokumentu? Ako to platí aj pre elektronické médium?

Vedúci práce aj oponent navrhuje v posudku známku.

Hodnotenie navrhnuté vedúcim a oponentom sa obhajujú na obhajobe bakalárskej práce.