Prejsť na obsah
Štúdium

Cieľom diplomového projektu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov. Na jeho príprave sa metodicky podieľa školiteľ, prípadne pedagogický vedúci.

Postup riešenia diplomového projektu má tri míľniky:

 • Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu (Diplomový projekt I)
 • Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu (Diplomový projekt II) a jej obhajoba
 • Vypracovanie záverečnej správy o riešení projektu (Diplomová práca) a jej obhajoba, ktorá je súčasťou štátnej skúšky inžinierskeho štúdia

Pri riešení diplomového projektu dodržiavajte pravidlá akademickej etiky a korektne označujte a uvádzajte použité informačné zdroje (bibliografické odkazy a citovanie).

Podrobnejšie informácie o riešení projektov, tvorbe dokumentácie možno nájsť v príručke:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. 1.vyd. Bratislava: STU, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

 

Harmonogram diplomového projektu

 1. Výber projektu (registrácia, spresnenie témy)
  • Realizuje sa v rámci predmetov Výskum XXX (rôzny názov v závislosti od študovaného študijného programu)
 2. Vypracovanie projektu
  • Diplomový projekt I
   • Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu - možné odovzdať v každom semestri
   • Priebeh a výsledky hodnotí vedúci projektu známkou
  • Diplomový projekt II
   • Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu - možné odovzdať v každom semestri
   • Priebeh a výsledky hodnotí vedúci práce, navrhuje známku
   • Stav riešenia sa obhajuje pred komisiou
  • Diplomový projekt III
   • Odovzdanie záverečnej správy o riešení projektu (diplomovej práce) - možné odovzdať len v letnom semestri
   • Priebeh projektu hodnotí vedúci práce, nenavrhuje známku
   • Výsledky projektu hodnotí oponent práce
   • Pridelenie oponentov bude oznámené niekoľko dní/týždňov po odovzdaní prác (po administratívnom spracovaní odovzdaných diplomových prác) - približne na začiatku skúškového obdobia v letnom semestri
   • Predvedenie výsledkov projektu je na individuálnej dohode medzi študentom a oponentom
   • Zverejnenie posudkov oponenta a vedúceho práce do 3 prac. dní pred konaním obhajob
 3. Obhajoba projektu
  • Na konci ak. roka, spravidla v máji alebo júni.
  • Obhajoba projektu je súčasťou štátnej skúšky.

Presné termíny pre aktuálny akademický rok nájdete v časti harmonogram štúdia, pridelenia oponentov a rozdelenia do komisií na obhajoby v zodpovedajúcej podčasti harmonogram štúdia / diplomový projekt.

 

Zmena zadania

V prípade, že počas riešenia vznikne situácia, keď návrh zadania diplomovej práce nevyhovuje, tak je možnosť ho zmeniť spravidla v kontrolných bodoch po ukončení predmetu Diplomový projekt I alebo Diplomový projekt II. Uskutoční sa to tak, že najneskôr dva týždne pred začiatkom semestra nasledujúcom po tom, v ktorom bola odovzdaná príslušná správa o riešení (DPI alebo DPII), študent odovzdá do systému Yonban žiadosť o zmenu zadania diplomovej práce (PDF) a vytvorí v Yonbane Revíziu zadania, ktorú e-podpíše vedúci diplomovej práce. V žiadosti uvedie zdôvodnenie zmeny. Zdôvodnenie zmeny obsahuje okrem odôvodnenia aj podrobnú informáciu o tom, v čom nastala zmena. Navrhnutú zmenu schvaľuje garant študijného programu.