Prejsť na obsah
Štúdium

Odovzdanie diplomovej práce

Elektronická verzia

 • Kde a čo:
  1. Do systému AIS
   • Každá záverečná práca musí prejsť kontrolou originality v centrálnom registri záverečných prác, z toho dôvodu je každý študent povinný v termíne odovzdávania diplomových prác odovzdať prácu aj do informačného systému AIS. Návod je uvedený aj na dokumentovom serveri v AIS. Podrobne sa oboznámte s návodom, nakoľko niektoré operácie, ktoré v AISe urobíte, sú nevratné.
   • Do AISu odovzdávate samostatne hlavný text práce (končiaci poslednou stranou použitej literatúry/referencií) a samostatne textové prílohy
  2. Do systému Yonban
   • Elektronickú verziu dokumentácie ("zipovaný" dokument), max. 5 MB, a vyplníte slovenskú a anglickú verziu anotácie.
   • Prípadné problémy a nejasností pri vkladaní práce do systému konzultujte na adrese: yonban[at]fiit.stuba.sk

Tlačená verzia

 • Kde: na Študijnom oodelení FIIT STU
  Odovzdanie práce si môžete dať potvrdiť - formulár 
  Potvrdenie o odovzdaní projektu
 • Čo:
  1. Diplomovú prácu – 2 exempláre
   • Podľa pokynov (obsahových aj formálnych!).
   • Práce musia byť zviazané v tvrdých doskách. Jedna práca sa archivuje, druhá bude po obhajobe odovzdaná Vášmu vedúcemu práce.
  2. Podpísanú licenčnú zmluvu – 2 exempláre
   • Licenčnú zmluvu si vygenerujte v AISe, po vložení práce do AISu podľa opisu vyššie. Licenčnú zmluvu si vygenerujete prostredníctvom aplikácie “Stupeň zverejnenia” (pozri návod ). Kvôli zorientovaniu sa v stupňoch zverejnenia pripomíname, že stupeň zverejnenia 1 je bežný stupeň zverejnenia záverečných prác.
   • Pozor, zmluvy neviažete do práce, iba ich priložíte! Bez priloženého dokumentu týkajúceho sa stupňa zverejnenia práce vaša práca nebude prevzatá. Jeden exemplár zmluvy, podpísaný dekanom, vám bude vrátený po obhajobe práce.
  3. Samostatne vytlačené anotácie – 1 samostatná strana formátu A4 podľa vzoru .

Pridelenie oponentov a hodnotenie

 • Predloženú prácu hodnotia vedúci projektu a oponent. Oponent navrhuje v posudku známku.
 • Pridelenie oponentov býva známe niekoľko dní/týždňov po odovzdaní bakalárskych prác, po administratívnom spracovaní odovzdaných prác.
 • Oponent by mal byť schopný posúdiť úroveň vypracovania projektu na základe odovzdanej práce a jej príloh. Môže sa však stať, že toho nebude schopný (napr. študent chybne pripravil výstupy na dátový nosič, alebo oponent nemá k dispozícii potrebné technické vybavenie na posúdenie). Preto dôrazne odporúčame, aby študent kontaktoval oponenta svojho projektu a výsledky projektu osobne predviedol, aby sa vyhlo nedorozumeniam, ktoré by mohli viesť k neúspešnej obhajobe.
 • Posudky vedúceho a najmä oponenta sú významným vstupom do obhajoby diplomovej práce. Hodnotenie navrhnuté oponentom sa obhajuje na obhajobe diplomového projektu.