Prejsť na obsah
Štúdium

Odovzdanie

 • Kedy: podľa harmonogramu aktuálneho ak. roka ako [P] Odovzdanie DP2 do 23.59 hod.
  Po tomto termíne nie je možné správu o riešení projektu odovzdať ani získať klasifikovaný zápočet.
 • Čo: priebežnú správu o riešení diplomového projektu v predmete DP II podľa pokynov (obsahových aj formálnych!) odovzdávajte do AIS.
  Do Googleclassroom odovzdávate priebežnú správu o riešení diplomového projektu v predmete DP II podľa pokynov obsahových aj formálnych a zdrojový kód.
  Je potrebné, aby v AISe a Googleclassroome bola odovzdaná totožná priebežná správa o riešení diplomového projektu v predmete DP II.
  Nezabudnite na kópiu zadania projektu a anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku aj v DP I a v DP II.
 • Ako: Odovzdáva sa len elektronická verzia práce.

 

Elektronická verzia

 

Tlačená verzia

 • V akademickom roku 2021/22 sa tlačená verzia neodovzdáva.

 

Hodnotenie

 • Výsledok v predmete Diplomový projekt II hodnotí vedúci projektu a komisia v rámci obhajoby priebežného stavu projektu.
 • Posudok vedúceho práce je dostupný spravidla 3 dni pred obhajobou v systéme YonBan.

 

Hodnotenie vedúcim práce

Kritérium Orientačná váha Čo sa v kritériu hodnotí
Výsledok práce po prvom semestri 20 % Aká bola kvalita výsledku prezentovaného v správe odovzdanej v prvom semestri riešenia (známka udelená v prvom semestri)?
Výsledok práce po dvoch semestroch 50 % Aká je kvalita celkového výsledku za prvé dve etapy projektu prezentovaného v práci? Aký má projekt charakter, ako náročnú prácu si vyžadoval? Splnil študent vytvoreným výsledkom práce zadanie projektu? Má predpoklady dokončenia práce v tretej etape projektu? Sú dostatočné a adekvátne najmä výsledky analýzy problému a návrhu riešenia? Zvolil vhodné postupy pre riešenie daného problému? Možno na doteraz dosiahnuté výsledky nadviazať a dopracovať ich v poslednej etape diplomového projektu? Za akých podmienok, obmedzení? Je dosiahnuté riešenie pôvodné, do akej miery?
Práca na projekte 20 % Ako aktívne pracoval študent počas riešenia celého projektu? Koľko tvorivosti je v jeho prístupe? Aká bola s ním komunikácia a úroveň (odborná) priebežných konzultácií? Ako aktívne študent pracoval pri získavaní informačných zdrojov? Aká je celková úroveň jeho práce s literatúrou?
Formálna úroveň správy o riešení 10 % Obsahuje práca všetky požadované náležitosti (obálka, titulná strana ...)? Je prehľadná? Má vhodnú štruktúru? Aká je jazyková úroveň textu, primeraný rozsah práce, dobrá úprava dokumentu? Ako to platí aj pre elektronické médium?

 

Obhajoba Diplomového projektu II

 • Obhajoba v predmete Diplomový projekt II sa koná pred min. dvojčlennými komisiami. Scenár obhajob bude zverejnený najneskôr týždeň pred obhajobou.
 • Komisia pri hodnotení projektu berie do úvahy hodnotenie vedúceho projektu, úroveň prezentácie a obhajoby. Výsledné hodnotenie je zo šesťstupňovej klasifikačnej stupnice (A, B, C, D, E, FX).
 • Priebeh obhajoby:
  • prezentácia študenta v rozsahu cca 12 min, nezabudnúť na náčrt plánu a prác pre poslednú etapu riešenia diplomového projektu
  • k dispozícii bude dataprojektor
  • rozprava k projektu
  • priebežný výsledok projektu sa na obhajobe nepredvádza

 

Zmena zadania

V prípade, že počas riešenia DP II nastala situácia, keď návrh zadania diplomovej práce nevyhovuje, tak je možnosť ho zmeniť.