Prejsť na obsah
Štúdium

V tejto časti uvádzame obsahové ale aj formálne požiadavky pre diplomové práce (dokument). Informácie ohľadom odovzdania diplomovej práce nájdete v časti Diplomový projekt III.

 

Obsah diplomovej práce

Diplomová práca musí obsahovať súčasti uvedené nižšie. Upozorňujeme, že body nižšie nepredstavujú obsah či štruktúru správy. Štruktúru odporúčame stanoviť po konzultácii s vedúcim projektu podľa typu projektu.

Obsahové (aj formálne) požiadavky na priebežné správy k riešeniu diplomového projektu odovzdávané v rámci DPI a DPII sú stanovené po konzultácii s vedúcim diplomového projektu a spravidla sú podmnožinou požiadaviek na finálnu diplomovú prácu. V pokynoch nižšie vybrané požiadavky/rozdiely týkajúce sa priebežných správ uvádzame explicitne.

 

Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku

Stručná charakteristika zadania diplomovej práce ale predovšetkým výsledkov diplomovej práce v slovenskom a anglickom jazyku každá v rozsahu max. 1 strany A4 (rozsah cca 150 - 200 slov).

Anotácia musí obsahovať všetky časti uvedené v pokynoch ku kostre diplomovej práce.

 

Analýza problému

Táto časť diplomovej práce má:

 • poskytovať obraz o stave riešenia daného problému známeho z preštudovanej literatúry (nielen informácie z prednášok, prípadne skrípt a katalógov),
 • porovnanie podobných riešení, ich kategorizáciu s uvedením charakteristických atribútov atď., podľa charakteru diplomovej práce,
 • zdôvodnenie voľby spôsobu riešenia a stručný opis celkového spôsobu riešenia (napr. v opise sa treba sústrediť na prípadné modifikácie použitých štandardných metodík a ich zdôvodnenie z hľadiska splnenia cieľov projektu).

 

Opis riešenia a overenie

Táto časť diplomovej práce obsahuje opis všetkých etáp (etáp životného cyklu) riešenia. V prípade, že v diplomovej práci sa neriešia všetky etapy, malo by byť v príslušnej časti uvedené kto, resp. kde, sa príslušná etapa rieši/riešila/bude riešiť.

Je dôležité prezentovať návrhové rozhodnutia, alternatívy, ktoré sa zvažovali pri riešení a samotný návrh riešenia zadaného problému. Štruktúrovanie textu tejto časti diplomovej práce by malo vychádzať zo zadanej úlohy, ktorá sa rieši. Najmä v tejto časti študent preukazuje tvorivý prístup k riešeniu problémov a kritické myslenie.

 

Zhodnotenie

Hlavné výsledky práce, prípadne porovnanie s inými prístupmi, možné smery ďalšieho rozvíjania.
Tu treba presne špecifikovať, čo je pôvodné a čo diplomant prebral.

 

Technická dokumentácia

Obsah technickej dokumentácie závisí od povahy riešeného problému. Uvádza sa technická dokumentácia k systému (počítačový, softvérový), ktorý bol vytvorený v rámci riešenia diplomovej práce (ak sa toto v zadaní požadovalo). Samotný obsah a rozsah závisí aj od účelu vytvoreného systému (produkt, experimentovanie a pod.)
V prípade softvérového systému technická dokumentácia spravidla obsahuje časti v náväznosti na etapy tvorby softvérového systému:

 • dokumentáciu k etape špecifikácie požiadaviek
 • dokumentáciu k etape návrhu projektu
 • dokumentáciu k implementácii
 • v prípade, že súčasťou riešenia sú programy, dokumentáciu k implementácii tvoria zdrojové texty programov
 • v prípade, že súčasťou riešenia je návrh zariadenia, dokumentáciu k implementácii tvorí technická dokumentácia (schémy zapojenia, návrh dosiek plošných spojov, schémy rozmiestnenia súčiastok, zoznam použitých súčiastok, opis konektorov atď.)
 • dokumentáciu k overeniu riešenia
 • dokumentáciu k používaniu a údržbe (návody na použitie a údržbu projektu)

 

Zoznam použitej literatúry

Zoznam použitej literatúry sa musí písať podľa normy STN ISO 690. V texte diplomového projektu sa musia nachádzať odvolávky na každú citovanú literatúru.

 

Elektronické médium obsahujúce vytvorený produkt spolu s dokumentáciou a anotáciou

Obsah elektronického média musí byť v súlade so zadaním diplomovej práce a samotným textom diplomovej práce. Treba, aby elektronické médium obsahovalo informáciu o obsahu (zoznam adresárov, súborov a ich účel) v prehľadnej forme.

 

Plán práce na riešení projektu a jeho vyhodnotenie

Práca musí obsahovať prílohu s vyhodnoteným plánom prác na projekte počas celej doby jeho riešenia. V rámci správ o riešení projektu (DPI, DPII) táto časť obsahuje plán prác do konca projektu a vyjadrenie študenta k jeho plneniu.

Diplomová práca môže byť napísaná aj v anglickom jazyku. V takom prípade:

 • Musíte si podať žiadosť na študijné oddelenie fakulty o súhlas (formulárVšeobecná žiadosť ) čo najskôr, najneskôr dva týždne pred termínom odovzdania práce.
 • Každá práca odovzdaná v anglickom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce. Resumé je v práci uvedené ako posledná časť dokumentu.
 • Text na obale práce, ako aj text na titulnom liste, uvediete v anglickom jazyku.


Forma diplomovej práce

Formálne náležitosti diplomovej práce sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

 • členenie a radenie diplomovej práce: pokyny - základné formálne náležitosti, členenie práce, opis a vysvetlenie jednotlivých súčastí; týka sa všetkých správ o riešení diplomového projektu (priebežných aj záverečnej)
 • obal diplomovej práce: pokyny a príklad - relevantné len pri záverečnej správe (finálnej diplomovej práci), slúži ako podklad do kníhviazačstva pre zostrojenie tvrdých dosiek