Prejsť na obsah
Štúdium

Štátna skúšku inžinierskeho štúdia pozostáva z častí obhajoba diplomovej práce a širšia odborná rozprava k téme práce zameraná na vybrané oblasti jadra znalostí študijného odboru.

 • Pred obhajobami, niekoľko dní/týždňov po odovzdaní diplomových prác sa k odovzdaným prácam pridelia oponenti. Posudok oponenta tvorí významný vstup do obhajoby diplomovej práce (pozri hodnotenie diplomovej práce). Pozn.: Posudky diplomových prác možno získať dva dni pred termínom obhajoby v akademickom informačnom systéme a na sekretariáte ústavu (pre študijné programy Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo): miestnosť 3.06 (Z. Macková).

 • Termín obhajob (v časti Harmonogram štúdia ako [P] Obhajoby DP), ktoré bývajú spravidla v júni, bude zverejnený v priebehu marca.

 • Podrobný scenár obhajob (časový harmonogram) bude zverejnený na webe v časti Harmonogram štúdia > Diplomový projekt najneskôr týždeň pred obhajobou.

Scenár štátnej skúšky

Celkové trvanie štátnej skúšky: 40 minút. Upozorňujeme študentov, aby sa dostavili na štátnu skúšku hodinu pred začiatkom vlastnej prezentácie. Netýka sa to študentov, ktorí idú ako prví v poradí.

 1. Obhajoba diplomovej práce a širšia odborná rozprava k nej
  1. Predstavenie študenta

  2. Prezentácia výsledku riešenia diplomovej práce
   (dĺžka prezentácie 15 min.)

  3. Prečítanie posudkov, obhajoba práce

 2. Širšia odborná rozprava k téme diplomovej práce

 3. Vyhodnotenie štátnej skúšky

Vysvetlenie jednotlivých častí scenára štátnej skúšky:

Predstavenie študenta

 • Tajomník predstaví študenta členom komisie pre štátne skúšky.

Prezentácia výsledku riešenia diplomovej práce

 • Cieľom prezentácie je preukázanie schopností priniesť nové poznatky. Toto zahŕňa naštudovanie relevantnej literatúry, spracovanie stavu v danej oblasti, špecifikáciu, návrh a overenie riešenia systematickým, inžinierskym prístupom, s dôrazom na celkový (vedecký) prínos práce.
 • Forma prezentácie: elektronická prezentácia cez dataprojektor.
 • Odporúčaná obsahová štruktúra prezentácie:
  Dôležité: Presný obsah prezentácie treba konzultovať s vedúcim projektu. Tu uvedené rady sú všeobecného charakteru:
  1. Úvod do problematiky (cca 10 %)
   stručne, ale jasne treba voviesť do problematiky – povedať, v akej oblasti sa pohybujete, aká je motivácia vašu tému riešiť.
  2. Stav v danej oblasti, analýza problému (cca 10%)
   uveďte, aký je stav poznania v danej oblasti, zamerajte sa na otvorené problémy, zosumarizujte existujúce alternatívne riešenia, stručne analyzujte ich vlastnosti. Táto časť by mala obsahovať jasné východiská pre identifikáciu problému, ktorý ste v práci riešili (analýza musí presahovať informácie a znalosti získané v rámci absolvovania predmetov inžinierskeho štúdia).
  3. Problém a jeho riešenie (cca 30%)
   sústreďte na objasnenie riešeného problému a najmä na návrh riešenia; treba vyzdvihnúť zaujímavé, tvorivé postupy; v žiadnom prípade nemusí byť úplné, t. j. neopisovať úplne všetko do podrobností, nejaké časti by sa však mali rozobrať podrobne a ostatné odkázať na dokument diplomovej práce. Súčasťou tejto časti môžu byť -- v závislosti od témy diplomovej práce - aj zaujímavé implementačné detaily či používateľská prezentácia riešenia, ak je na tento aspekt riešenia práca zameraná.
  4. Overenie riešenia (cca 40 %)
   uveďte a vysvetlite, ako ste overili vaše riešenie (zamerajte sa na metódy, techniky a prostriedky, ktorými preukážete jeho správnosť). zosumarizujte poznatky, ktoré z overovania vyplynuli. Veľmi dôležité je odprezentovať vlastnosti vášho riešenia v kontexte existujúcich riešení.
  5. Celkový prínos práce a zhodnotenie (cca 10 %)
   stručne uveďte (zopakujte), čo ste dosiahli a zhrňte hlavné prínosy vašej práce, prípadne načrtnite ďalšie možnosti rozvoja v tejto oblasti.
 • Ďalšie poznámky k prezentácii:
  • Dodržte stanovený časový harmonogram.
  • Nezabudnite si doma prezentáciu niekoľkokrát vyskúšať.
  • Nezabudnite, že doma v pohodlí a s papierom pred očami budete pravdepodobne hovoriť o dosť rýchlejšie ako pred komisiou.
  • Poznámky môžete mať pri sebe a kedykoľvek sa môžete do nich pozrieť.
  • Slajdy musia byť prehľadné a ľahko čitateľné (odporúčame písmo minimálne 20 pt pre text a 28 pt pre nadpisy).
  • Ak ste niektorému aspektu riešenia venovali veľké úsilie a nemusí to byť hneď zrejmé, uveďte to stručne. Dôležité je prezentovať vaše riešenie v kontexte poznatkov vo svete a zároveň vaše úsilie na jeho dosiahnutie.

Prečítanie posudkov a obhajoba diplomovej práce

 • Oponent prečíta posudok (v jeho neprítomnosti tajomník alebo niektorý člen komisie). Študent sa vyjadrí k posudku, zodpovie otázky, ktoré oponent položil. Pre potreby obhajoby sa odporúča mať pripravené ďalšie slajdy, ako napr. odpovede na otázky oponenta či doplňujúce informácie k práci, ktoré možno očakávať, že budú predmetom diskusie.

Širšia odborná rozprava k téme diplomovej práce

 • Všeobecná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru. Študent preukáže relevantné vedomosti, ktoré nadobudol v predmetoch inžinierskeho štúdia v rámci študijného programu, ktorý študoval a najmä prepojenia medzi nimi.

Vyhodnotenie štátnej skúšky

 • Komisia po porade vyhodnotí úspešnosť štátnej skúšky. Krátko po obhajobe sa študent dozvie informáciu, či prospel; hodnotenie známkou komisia oznámi všetkým študentom na konci skúšobného dňa. 

Dôležité dokumenty